پیشینه و مبانی نظری تحقیق شکاف دیجیتالی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق شکاف دیجیتالی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق شکاف دیجیتالی

2 – 1 : مقدمه 11
2 – 2 : فناوری اطلاعات و ارتباطات 12
2 – 3 : اینترنت 14
2 – 4 : وب ( شبکه ) 15
2 – 5 جامعه اطلاعاتی 15
2 – 6 : شکاف دیجیتالی 16
2 – 7 : تاریخچه شکاف دیجیتالی 18
2 – 8 : سطوح شکاف دیجیتالی 19
2 – 9 : شاخص های شکاف دیجیتالی 20
2 – 10 : عوامل موثر بر شکاف دیجیتالی 22
2 – 10 – 1 : درآمد و اقتصاد : 22
2 – 10 – 2 : نسل و شکاف دیجیتالی 24
2 – 10 – 3 : جنسیت و شکاف دیجیتالی 25
2 – 10 – 4 : سواد رایانه ای 27
2 – 10 – 5 : مهارت و شکاف دیجیتالی 27
2 – 10 – 6 : نگرش نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات 29
2 – 10 – 7 : میزان تسلط بر زبان انگلیسی 30
2 – 10 – 8 : دسترسی به فناوری اطلاعات وارتباطات 30
2 – 10 – 8 – 1 انواع دسترسی 31
2 – 11 : جهان و شکاف دیجیتالی 33
2 – 12 : ایران و شکاف دیجبتالی 34
2 – 13 : وضعیت ایران درجهان : 35
2 – 14 : تئوری های کاهش شکاف دیجیتالی 36
2 – 15 : اضطراب 36
2 – 16 : اضطراب رایانه 38
2 – 17 : سطوح اضطراب رایانه : 40
2 – 18 : عوامل موثر بر اضطراب رایانه 41
2 – 18 – 1 : خودکار آمدی و اضطراب رایانه 41
2 – 18 – 2 : نگرش و اضطراب رایانه 42
2 – 18 – 3 : آموزش واضطراب رایانه 43
2 – 19 : پیشینه ی پژوهش شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه 44
2 – 19 – 1 : تحقیقات انجام شده در داخل کشور 44
2 – 19 – 2 : تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 48
2 – 20 نتیجه گیری 53

1 : مقدمه
فناوري اطلاعات و ارتباطات فرصت هاي بي نظيري را براي جوامع بوجود آورده است . با وجود توسعه روزافزون اين فناوري يكي از دغدغه هاي كليدي در سطح بين المللي وجود شكاف ديجيتال بين كشورها و ملت هاي مختلف براي بهره گيري از اين فناوري است .
شکاف دیجیتالی معمولا به عنوان فاصله ای بین آن دسته از افرادی که به اشکال جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات دسترسی دارند و کسانی که دسترسی ندارند تعریف می شود . متاسفانه همه مردم به فناوری اطلاعات وارتباطات دسترسی ندارند ( سطح اول شکاف دیجیتالی ) و شگفت آور اینکه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید