پیشینه و مبانی نظری تحقیق شایستگی های رهبری و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات

پیشینه و مبانی نظری تحقیق شایستگی های رهبری و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات

پیشینه و مبانی نظری تحقیق شایستگی های رهبری و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات
2 – 1 – مقدمه 14
2 – 2 – بخش اول : شایستگی رهبری 14
2 – 2 – 1 – تعاریف شایستگی رهبری 15
2 – 2 – 2 – ابعاد شایستگی رهبری 18
2 – 2 – 2 – 1 – قدرت نفوذ رهبر 19
2 – 2 – 2 – 1 – 1 – نفوذ و قدرت 19
2 – 2 – 2 – 1 – 2 – تاکتیک‌های نفوذ 20
2 – 2 – 2 – 2 – تغییر و تحول‌پذیری 21
2 – 2 – 2 – 3 – به کارگیری ارزشهای اخلاقی 22
2 – 2 – 2 – 3 – 1 – عناصر ارزش اخلاقی 23
2 – 2 – 2 – 3 – 2 – معیار ارزش اخلاقی 24
2 – 2 – 2 – 4 – اهمیت دادن به منابع انسانی 24
2 – 2 – 2 – 5 – چشم‌اندازسازی توسط مدیران 25
2 – 2 – 2 – 5 – 1 – فرایند ایجاد چشم انداز 27
2 – 3 – بخش دوم : تجهیز منابع و وصول مطالبات 27
2 – 3 – 1 – تجهیز منابع 27
2 – 3 – 2 – عوامل برون سازمانی 29
2 – 3 – 3 – عوامل مؤثر درون سازمانی 30
2 – 3 – 4 – عوامل خدماتی 31
2 – 3 – 4 – 1 – تنوع خدمات بانکی 31
2 – 3 – 4 – 2 – کیفیت خدمات بانکی 33
2 – 3 – 4 – 2 – 1 – ویژگی های خاص خدمات بانکی 34
2 – 3 – 4 – 3 – خدمات بانکداری الکترونیک 34
2 – 3 – 4 – 4 – مهارتهای تخصصی کارکنان 36
2 – 3 – 5 – توانایی‌های فنی مورد نیاز در مشاغل بانکی 37
2 – 3 – 5 – 1 – توانایی‌های ارتباطی 37
2 – 3 – 6 – عوامل مالی 38
2 – 3 – 6 – 1 – تسهیلات پرداختی 38
2 – 3 – 6 – 2 – نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها 39
2 – 3 – 6 – 3 – جوائز پرداختی به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه 40
2 – 3 – 7 – عوامل ارتباطی و انسانی 41
2 – 3 – 7 – 1 – تبلیغات و بازاریابی 41
2 – 3 – 7 – 1 – 1 – بازاریابی در نظام بانکی 42
2 – 3 – 7 – 1 – 2 – آمیزه بازاریابی بانکی 43
2 – 3 – 7 – 2 – رفتار و نحوه‌ی برخورد کارکنان بانک با مشتریان 46
2 – 3

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید