پیشینه و مبانی نظری تحقیق سيستم ERP

پیشینه و مبانی نظری تحقیق سيستم ERP

پیشینه و مبانی نظری تحقیق سيستم ERP مبانی نظری و پیشینه تحقیق سيستم ERP

فصل دوم : ادبيات تحقيق
مقدمه 16
بخش اول :
1 – 2 – معرفي و ويژگي ها 18
1 – 1 – 2 – سير تكاملي ERP 18
2 – 1 – 2 – معرفي جامع ERP 21
3 – 1 – 2 – ERP از ديدگاه مديريتي 24
4 – 1 – 2 – تفاوت بين ERP يك بانك اطلاعات مركزي 26
5 – 1 – 2 – ERP در ايران 27
6 – 1 – 2 – مراحل بهره برداري از يك راه حل ERP 29
7 – 1 – 2 – بررسي هزينه ها و امكان سنجي ERP 30
8 – 1 – 2 – استقرار پلكاني ERP راهي براي كاهش هزينه 33
9 – 1 – 2 – مهندسي مجدد ( BPR ) و تفاوت آن با ERP 38
10 – 1 – 2 – مهندسي مجدد مبتني بر فناوري 40
11 – 1 – 2 – مختصري از MRPII , MRP ( از زير سيستمهاي erp ) 44
12 – 1 – 2 – ERPII 49
14 – 1 – 2 – تفاوت ERPII , ERP 53
15 – 1 – 2 – ERP , MIS 53
16 – 1 – 2 – عوامل مؤثر در پيروزي و شکست پروژه هاي ERP 55
17 – 1 – 2 – انواع روشهاي پياده سازي ERP از لحاظ وسعت فعاليت 64
18 – 1 – 2 – مباحث انساني در پياده سازي پروژه هاي ERP ( نقش نيروي انساني در انجام پروژه ) 65
19 – 1 – 2 – اجزاي تشکيل دهنده ي سيستم هاي ERP 67
20 – 1 – 2 – امنيت در سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني 69
21 – 1 – 2 – مزايا و معايب بکارگيري ERP 72
22 – 1 – 2 – چرا سازمان به ERP نياز دارد ؟ ( لزوم پياده سازي ) 74
23 – 1 – 2 – گزينه هاي پياده سازي ERP 76
24 – 1 – 2 – معرفي دو عرضه کنندة عمده نرم افزار Oracle , SAP / EPR 78

بخش دوم :
2 – 2 – معرفي شرکت آب منطقه اي استان يزد 81
1 – 2 – 2 – معرفي سازمان 81

مقدمه :
سير تكاملي سيستم هاي برنامه ريزي بيش از 40 سال است كه آغاز شده است . اين سيستم ها از تمركز بر مباحث مالي و حسابداري تا تبديل شدن به يك مركز اطلاعاتي براي شركت را طي كرده اند . در دنياي امروز ، هر سازمان توليدي يا خدماتي از روش ها و سيستم هاي مختلفي جهت برنامه ريزي و تحقق

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید