پیشینه و مبانی نظری تحقیق سلامت سازمانی در روانشناسی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق سلامت سازمانی در روانشناسی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق سلامت سازمانی در روانشناسی مقدمه 13
مفهوم سلامت 14
مفهوم سازمان 15
مفهوم سلامت سازمانی 18
سطوح وابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه پارسونز 22
مبناي نظري ، سطوح وابعادسلامت سازمانی ( OHI ) از دیدگاه هوي و همکاران 31
سطح نهادي وبعدآن : 31
سطح اداري وابعادآن : 31
سطح فنی وابعادآن : 32
ویژگیهاي اساسی سازمان هاي سالم و ناسالم 33
مقایسه سلامت سازمانی واثربخشی 40
مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری 41
تاریخچه کیفیت زندگی کاری 45
رویکردهای کیفیت زندگی کاری 46
جدول ( 2 – 1 ) رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری 50
اهداف کیفیت زندگی کاری 51
مولفه ساختار 52
مولفه انطباق 52
مولفه تمرکز 52
مولفه مشارکت 52
مولفه فرایند تصمیم گیری 53
مولفه تسهیل 53
مولفه آموزش و تعلیم 53
مولفه رابطه اتحادیه مدیریت 54
مولفه محتوای موضوعات 54
تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری 54
مدیریت کیفیت فراگیر 54
ویژگی های زیر از خصوصیات مدیریت کیفیت فراگیر است : 55
توانمند سازی کارکنان 55
مهندسی مجدد ( باز مهندسی ) سازمان 56
شاخص های کیفیت زندگی کاری 56
راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری 58
انسانی تر کردن کار 58
طراحی شغل 59
تعهد سازماني 61
ابعاد و تعاريف تعهد سازماني 62
تعاريفي ديگر از تعهد سازماني 67
اهميت تعهد سازماني 70
مدل سه بخشي تعهد سازماني 72
عوامل مؤثر بر تعهد سازماني 73
ويژگيهاي شخصي موثر بر تعهد سازماني 80
خصوصيات شغلي و تعهد سازماني 86
دو ديدگاه كلي در مورد تعهد سازماني 86
تعهد سازماني مفهوم يك بعدي يا چند بعدي 88
الگوهاي چند بعدي تعهد سازمانی 89
ساير ديدگاه ها درباره تعهد سازماني 90
تأثير مالكيت كاركنان بر تعهد سازماني 92
راهكارهايي براي افزايش تعهد سازماني 94
مروری بر پژوهش های پیشین 95
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور 95
جمع بندی 105

مقدمه
تغییر و تحول ، از ویژگی هاي مهم سازمان هاي کارا واثربخش است . ‘ سازمان خواهان بقا واثربخشی خویش است بایدبه تغییرات محیطی حساس بوده وعکس العمل مناسب نشان داده و بپذیرد که تغییرات در یک سازمان امري الزامی و مستمراست ‘( دعایی ، 1384 ). ‘ تغییر و تحول ع بارتست از تغییر در محیط ( ساختار ، فناوري و افراد ) یک سازمان و به هرصورت ، یک واقعیت سازمانی است ‘ ( رابینز و همکاران ، 1382 ). سازمانها براي اینکه بتوانند در محیط در حال تغییر دائمی خود پایدار

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید