پیشینه و مبانی نظری تحقیق سلامت اجتماعی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق سلامت اجتماعی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق سلامت اجتماعی مبانی نظری سلامت اجتماعی
2 – 2 – 1 – مفهوم سلامت اجتماعی فردی
2 – 2 – 2 – ابعاد سلامت اجتماعی فردی
2 – 2 – 2 – 1 – انسجام اجتماعی
2 – 2 – 2 – 2 – پذیرش اجتماعی
2 – 2 – 2 – 3 – مشارکت اجتماعی
2 – 2 – 2 – 4 – انطباق اجتماعی
2 – 2 – 2 – 5 – شکوفایی اجتماعی
2 – 2 – 3 – شاخص ¬ های سلامت اجتماعی جامعه
2 – 2 – 3 – 1 – شاخص سلامت اجتماعی فوردهام
2 – 2 – 3 – 2 – شاخص سلامت اجتماعی ادمونتون
1 . امید به زندگی
2 . مرگ های زودرس
3 . نوزادان کم وزن
4 . نرخ زایمان در سنین نوجوانی
5 . نرخ خودکشی
6 . تماس برای حمایت در زمان بحران
7 . بروز بیماری ¬ های جنسی
8 . تعداد پرونده ¬ های رفاه کودک
9 . استفاده از بانک تغذیه
10 . درصد خانواده هایی که با درآمد پایین زندگی می کنند
11 . خانواده های تک والد
12 . نرخ ورشکستگی فردی
13 . نرخ جرایم مالی
14 . بروز خشونت
15 . گزارش ¬ های خشونت خانگی
2 – 2 – 3 – 3 – شاخص مشکل اجتماعی آلبرتا
2 – 2 – 3 – 4 – مقیاس ¬ های برگزیده ¬ ی ساختار اجتماعی
2 – 2 – 3 – 5 – شاخص آسایش و رفاه اجتماعی ورمونث
2 – 2 – 3 – 6 – شاخص کیفیت زندگی
2 – 2 – 4 – بررسی مطالعات مرتبط با سلامت اجتماعی در ایران
2 – 2 – 5 – راهکارها و پیشنهاداتی برای بررسی و بهبود سلامت اجتماعی
2 – 2 – 6 – مدل پیشنهادی سنجش سلامت اجتماعی در ایران ( مدل نظری )
بعد اقتصادی
بعد اجتماعی
بعد بهداشتی
بعد آموزشی
بعد زیست – محیطی
کودکان و نوجوانان
جوانان و بزرگسالان
سالمندان
برای تمامی سنین
پیشینه پژوهش
منابع فارسی
REFERENCES

مبانی نظری سلامت اجتماعی
برای مفهوم « سلامت اجتماعی » می توان دو سطح در نظر گرفت . یکی « سطح کلان » که دربر دارنده ی شاخص های سلامت جامعه است و در این معنا سلامت اجتماعی را می توان معادل « جامعه ی سالم » در نظر گرفت که در آن شاخص هایی چون میزان فقر ، آموزش ، جرم ، آلودگی های زیست محیطی ، آزادی های مدنی و غیره را می توان برای کل جامعه در نظر گرفت و سطح دیگر ، « سطح خرد » است که به بررسی سلامت اجتماعی فردی با شاخص هایی چون میزان ارتباطات و تعاملات فردی ، مهارت های اجتماعی ، سازگاری ، انطباق با محیط و غیره می پردازد . سطح اول به سلامت اجتماعی جامعه و دومی به

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید