پیشینه و مبانی نظری تحقیق توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

پیشینه و مبانی نظری تحقیق توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

پیشینه و مبانی نظری تحقیق توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری – 2 – تعریف و مفهوم گردشگری 19
2 – 2 – توریست 19
3 – 2 – تعریف لغوی بافت فرسوده و قدیمی 19
4 – 2 – مفهوم بافت قدیم شهری 20
5 – 2 – تعریف انواع بافت 20
6 – 2 – نظریه های گردشگری در ایران و جهان 21
7 – 2 – نگرش ها و دیدگاهها در موردبافت قدیم 22
7 – 2 – 1 – نگرش موزه ای 22
7 – 2 – 2 – نگرش سلولی 23
7 – 2 – 3 – نگرش ارگانیستی ( ارگانیکی ) 24
8 – 2 – مکاتب و نظریات در مورد بافت قدیم 25
8 – 2 – 1 – نظریه اوژن ویوله سودو 25
8 – 2 – 2 – نظریه جان راسکین 25
8 – 2 – 3 – نظریه محافظه کاران 25
8 – 2 – 4 – نظریه رادیکال 26
8 – 2 – 5 – نظریه عقلانی 26
9 – 2 – صنعت گردشگری در جهان 26
10 – 2 – اولویت های گردشگری و گردشگرها در ایران 27
11 – 2 – تجارب جهانی در مورد بافت قدیم 28
11 – 2 – 1 – کشور ایتالیا 29
12 – 2 – تجارب ایرانی در مورد بافت قدیم 29
12 – 2 – 1 – بافت یزد 29
12 – 2 – 12 – تجربه منطقه 12 تهران 29
13 – 2 – جایگاه ایران در گردشگری جهانی 30
14 – 2 – بافت قدیمی شهرهای ایران 30
15 – 2 – توسعه درون شهری 31
16 – 2 – انواع گردشگری 31
17 – 2 – جاذبه های گردشگری 32
18 – 2 گردشگری و توسعه پایدار 32
19 – 2 – موانع اجتماعی و خدماتی ، اجرایی در بخش گردشگری 34
20 – 2 – تأثیرات اقتصادی – اجتماعی توریسم ( توریسم و ایجاد اشتغال ) 34
21 – 2 – شهرهای خشک ایران و قابلیت های توریستی آن 35
22 – 2 – نومونه ای از عناصر مشخص و اصلی شهر در دوره ایرانی – اسلامی 35
22 – 2 – 1 – مسجد 35
22 – 2 – 2 – بازار 37
22 – 2 – 3 – ارگ و بارو 38
22 – 2 – 4 – کاروانسراها 39
22 – 2 – 5 – محله ها 40
22 – 2 – 6 – آب انبارها 40
23 – 2 – بررسی جایگاه بافت تاریخی در سازمان فضایی و ساختار کالبدی شهر امروز 41
24 – 2 – شناخت عناصر ، ومحوطه های با ارزش

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید