پیشینه و مبانی نظری تحقیق توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي

پیشینه و مبانی نظری تحقیق توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي

پیشینه و مبانی نظری تحقیق توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي مفاهيم ، تعاريف و چارچوب نظري 14
مقدمه 15
2 – 1 – مفاهيم و تعاريف 15
2 – 1 – 1 – مفهوم سكونتگاههاي غيررسمي 15
2 – 1 – 2 – تعاريف سكونتگاههاي غيررسمي 17
2 – 1 – 3 – تعريف توانمند سازي 20
2 – 2 – گرايشات شهرنشيني و سكونتگاههاي غيررسمي 20
2 – 2 – 1 – گرايشات جهاني 20
2 – 2 – 2 – گرايشات شهرنشيني و سكونتگاههاي غيررسمي در ايران 28
2 – 3 – ويژگيهاي اسکانهاي غيررسمي 30
2 – 4 – علل پيدايش سكونتگاههاي غيررسمي 32
2 – 4 – 1 – عوامل ساختاري جامعه : 32
2 – 4 – 2 – علل سازماني : 33
2 – 4 – 3 – فقدان سيستم ‎ هاي حمايتي و مشاركتي : 33
2 – 4 – 4 – فعاليت ‎ هاي باندهاي ( مافيايي ) نامشروع زمين 34
2 – 5 – رويکردها و رهيافتهاي مداخله در اسکانهاي غيررسمي 34
2 – 5 – 1 – رويکردهاي مداخله در اسکانهاي غيررسمي در قالب ديدگاههاي مختلف 35
2 – 5 – 2 – بررسي تاريخي رويکردهاي مداخله در اسکانهاي غيررسمي 48
2 – 5 – 2 – 1 – مقطع اول ( دهه 1960 ) 48
2 – 5 – 2 – 2 – مقطع دوم ( دهه 1970 ) 49
2 – 5 – 2 – 3 – مقطع سوم ( دهه 1980 ) 52
2 – 6 – فرآيند توانمند سازي 55
2 – 7 – ساختار و ابعاد توانمندسازي 57
2 – 8 – جایگاه و اهمیت مشارکت با تأكيد بر توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي 60
2 – 8 – 1 – مشارکت توسعه ای 61
2 – 8 – 2 – الگوی مشارکت ساکنین سکونت گاه های غیر رسمی 62
2 – 8 – 3 – موانع و مشکلات مشارکت متشکل مردمی در کشور 64
2 – 8 – 3 – 1 – محدودیت های ساختاری و سیستمی ( نبود سازماندهی و زیر ساخت های مناسب ) 65
2 – 8 – 3 – 2 – محدودیت های فرهنگی و اجتماعی ( نبود یکپارچگی فرهنگی ، زبانی و …) 66
2 – 8 – 3 – 3 – محدودیتهای نهادی : 66
2 – 8 – 3 – 4 – محدودیت های قانونی ؛ 67
2 – 8 – 3 – 5 – محدودیت های مالی ؛ 67
2 – 8 – 3 – 6 – محدودیت های مربوط به حرکت جدید سازمان های غیر دولتی ؛ 67
2 – 8 – 3 – 7 – محدودیت های تکنولوژی ؛ 68
2 – 8 – نتيجه گيري و ارائه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید