پیشینه و مبانی نظری تحقیق تفکر انتقادی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق تفکر انتقادی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق تفکر انتقادی 2 – 1 – تاريخچه و مباني نظري تفکر انتقادی 44
2 – 1 – 1 – تفکر انتقادی 45
2 – 1 – 1 – 1 – تلاشی در جهت ارائه تعریفی مورد توافق همگان :
عنوان صفحه

پروژه تحقیقاتی دلفی در سال 1990 48
2 – 1 – 1 – 1 – 1 – مؤلفه‌های تفکر انتقادی 50
2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – مؤلفه مهارتی تفکر انتقادی 50
2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 2 – مؤلفه گرایشی تفکر انتقادی 52
2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 2 – 1 – مفهوم گرایش 52
2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 2 – 2 – گرایش‌های تفکر انتقادی 54
2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 2 – 3 – سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی 55
2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 3 – رابطه مؤلفه مهارتی و مؤلفه گرایشی تفکر
انتقادی 56
2 – 1 – 1 – 2 – عمومی بودن تفکر انتقادی در مقابل اختصاص داشتن آن
به زمینه‌ای خاص 57
2 – 1 – 2 – تمایز تفکر انتقادی از مفاهیم دیگر 58
2 – 2 – تحقیقات پیشین در زمینه عوامل تأثیرگذار بر گرایش‌های تفکر انتقادی 60
2 – 2 – 1 – رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی 61
2 – 2 – 2 – رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و ابعـاد الگـوهای ارتباطات
خانواده و دانشجو – استاد 75
2 – 2 – 3 – رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو – استاد
و گرایش‌های تفکر انتقادی 81
2 – 2 – 3 – 1 – رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده
و گرایش‌های تفکر انتقادی 82
2 – 2 – 3 – 2 – رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجـو – استـاد
و گرایش‌های تفکر انتقادی 85
2 – 2 – 4 – رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو – استاد
و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه 88
عنوان صفحه

2 – 2 – 5 – رابطه بین ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختی پـایـه
و گرایش‌های تفکر انتقادی 96
2 – 2 – 6 – نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو – استاد
در رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی 99
2 – 2 – 7 – نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو – استاد
در رابطه بین ارزش‌‌های فرهنگی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه 101
2 – 2 – 8 – نقـش واسطـه‌گـری ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختـی پـایـه
در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید