پیشینه و مبانی نظری تحقیق تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور)

پیشینه و مبانی نظری تحقیق تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور)

پیشینه و مبانی نظری تحقیق تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور) بخش اول : تفکر استراتژیک 17
مقدمه 17
تعریف تفکر استراتژیک : 18
مدلي برای آموزش استراتژیک 19
عناصر تفكر استراتژيك 23
تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک 24
تعریف برنامه ریزی استراتژیک 24
فرآیند برنامه ریزی استراتژیک : 25
خصوصیات و فواید برنامه ریزی استراتژیک 26
اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک 27
ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک 28
تفکر و برنامه ریزی استراتژیک 28
تفکراستراتژیک در مقابل برنامه ریزی استراتژیک 30
وابستگی و هم ترازی اساسی 32
برخی کمبودها و محدودیتهای تفکر و برنامه ریزی استراتژیک 33
یک راه کار مناسب جهت عملکرد بهتر 34
برنامه ریزی استراتژیک طی زمان های متمادی در قالب تفکر استراتژیک تکامل یافته است 34
برنامه ریزی استراتژیک یک تفاوت اساسی را به وجود می آورد 35
چارچوب رابیک کیوب مدلی از برنامه ریزی استراتژیک با محوریت تفکر استراتژیک 36
آیا تفکر استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک سازگار است ؟ 37
دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر 39
فاکتورهای اساسی موفقیت دربرنامه ریزی و تفکر استراتژیک و به کارگیری آنها 40
بازنگری درباره مدیریت استراتژیک جدید 41
جایگاه خلاقیّت و شهود در تفکر استراتژیک 42
خلاقیت استراتژیک : 43
انواع تفکر و متفکران : 46
تفکر خلاقانه و آنالیزگرا : 48
خلاقیت یک عامل کلیدی در شکل گیری استراتژی می باشد : 51
تفکر شهودی و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژیک 51
راهکارهای شهودی کلاسیک می باشند : 55
تفکر استراتژیک بستر توسعه استراتژیک منابع انسانی در سده 21 56
تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی 57
مفهوم توسعه استراتژیک منابع انسانی و کاربردآن 58
فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی 59
رابطه بین برنامه های کسب وکار ، برنامه های منابع انسانی و توسعه منابع انسانی 59
تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی 61
خصوصیات توسعه استراتژیک منابع انسانی 61
ارتباط دهی توسعه منابع انسانی واستراتژی 62
نقش فرهنگ سازمانی در توسعه تفکر استراتژیک 63
فرهنگ و مكاتب فرهنگي مديريت استراتژيك 64
ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار 67
فرهنگ سازماني و تفكر استراتژيك : 68
تاثير فرهنگ بر روي الگوهای شناختی : 69
ساخت فرهنگي كه مشوق تفكر استراتژيك باشد 69
بخش دوم : مزیت رقابتی 71
مقدمه : 71
مزيت رقابتي و منشأ آن 72
انواع مزیت رقابتی 80
جایگاه و مدل رقابتی 87
اساس ماهیت رقابت : 88
منابع یک سازمان یا شرکت چه چیزهایی می باشد ؟ 89
کاربرد فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید