پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغییرات کاربری اراضي شهری

پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغییرات کاربری اراضي شهری

پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغییرات کاربری اراضي شهری

2 – 1 . مقدمه
11

2 – 2 . تاریخچه کاربری اراضی
12

2 – 3 . کاربری اراضی چیست
14

2 – 4 عدالت اجتماعی در مطالعات شهری – جغرافیایی
17

2 – 5 نظريه عدالت اجتماعي در جغرافيايي شهري
22

2 – 6 . نقش عدالت اجتماعی در توسعه شهری
24

2 – 7 . برنامه ریزی کاربری اراضی شهری
28

2 – 8 . تعريف و ويژگي هاي رشد هوشمند
30

2 – 9 . انواع كاربري اراضي شهري
36

2 – 10 . كاربري زمين شهري
40

2 – 11 . زمين از ديدگاه توسعه ي پايدار شهري
43

2 – 12 . كاربري زمين و برنامه ريزي شهري
44

2 – 13 . كاربري زمين در طرح هاي توسعه ي شهري ايران
45

2 – 14 . استانداردهاي كمي شهر سازي
47

2 – 15 ديدگاه هاي نظري كاربري اراضي شهري
53

2 – 16 پیشینه تحقیق
55

2 – 1 ) مقدّمه
پس از انقلاب صنعتي ، به دليل عوارض ناشي از رشد شهرنشيني درغرب مانند تمركز جمعيت ، اشغال اراضي جديد ، توسعه حمل ونقل ماشيني و … ضرورت هاي جديدي در مورد نحوه تقسيم اراضي شهري به وجود آمد . نخستين اقدام ها در زمينه تفكيك اراضي مربوط به تدوين مقرراتي براي تقسيم زمين بود كه بيشتر جنبه مهندسي و تدوين مقررات ثبت املاك داشت ، ولي به تدريج با اهداف اقتصادي ، اجتماعي و اصول برنامه ريزي همراه گرديد . استفاده صحيح و آماده سازي زمين ، هدف اصلي برنامه ريزي كاربري زمين است . هرچند اين برنامه ريزي اثرات اجتماعي واقتصادي ، پايه اطلاعاتي برنامه ريزي كاربري زمين است ، ليكن برنامه ريزي كاربري زمين ، ابتدا به محيط فيزيكي مربوط می شود و به مكان يابي فعاليت هاي صنعتي ، مسكوني ، ارتباطي و … در ارتباط بايكديگر مي پردازد ( دلاور ، 1384 : 18 ). موضوع زمين و چگونگي استفاده از آن همواره موضوع و بستراصلي برنامه ريزي شهري بوده و در حقيقت سرنوشت نهايي طرح توسعه شهري را چگونگي مداخله و نظارت بر نحوه استفاده از زمين رقم مي زند و همواره يكي از مسايل اجتماعي اقتصادي و كالبدي در شهرنشيني معاصر را اين مقوله تشكيل داده است ) هاشم زاده همايوني ، 1379 : 713 ). توجه به زمين به عنوان يك منبع اصلي و تجديدناپذير درتوسعه پايدار شهري امري ضروري است ؛ چرا كه زمين شهري جزو منابع اصلي توسعه پايدار شهر تلقي مي شود و دسترسي عادلانه و استفاد ه بهينه از آن يكي از مؤلفه هاي توسعه پايدار است . بنابراين ديدگاه ، زمين يك ثروت همگاني است و بستري مناسب براي فعاليت هاي شهروندان و ابزاري براي تحقق خواست ها و آرزوهاي انساني است )

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید