پیشینه و مبانی نظری تحقیق بکارگیري فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

پیشینه و مبانی نظری تحقیق بکارگیري فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

پیشینه و مبانی نظری تحقیق بکارگیري فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش 2 – 1 ) مقدمه 14
2 – 2 ) فاوا در آموزش و پرورش 14
2 – 2 – 1 ) اهمیت فاوا در آموزش و پرورش کشور 14
2 – 2 – 2 ) دلایل استفاده از فاوا در آموزش 15
2 – 2 – 3 ) نگرش های توسعه فاوا 16
2 – 2 – 3 – 1 ) نگرش ظهور کننده 17
2 – 2 – 3 – 2 ) نگرش کاربردی 17
2 – 2 – 3 – 3 ) نگرش ترکیبی ( ادغامی ) 18
2 – 2 – 3 – 4 ) نگرش تحولی 18
2 – 2 – 4 ) ماتریسی برای توسعه فاوا در مدارس 19
2 – 2 – 5 ) مراحل اجرای برنامه های فاوا در آموزش و پرورش 23
2 – 2 – 5 – 1 ) مرحله اول : تا پایان برنامه سوم توسعه 24
2 – 2 – 5 – 2 ) مرحله دوم : تا پایان برنامه چهارم توسعه 24
2 – 2 – 5 – 3 ) مرحله سوم : پایان برنامه پنجم توسعه 25
2 – 2 – 6 ) مراحل توسعه فاوا در آموزش و پرورش ایران از ابعاد علمی و نظری 26
2 – 2 – 6 – 1 ) ورود فاوا به صورت ابزار مدیریت در ساختار اداری و … 26
2 – 2 – 6 – 2 ) ورود فاوا به مثابه یک درس در آموزش و پرورش 26
2 – 2 – 6 – 3 ) تغییر نگاه به فاوا و تکوین جهت گیری کلی 26
2 – 2 – 6 – 4 ) توسعه ی فاوا در چارچوب طرح تکفا 27
2 – 2 – 7 ) بررسی های موردی در برنامه های ملی فاوا در کشورهای دیگر 27
2 – 2 – 7 – 1 ) کشور بلغارستان 27
2 – 2 – 7 – 2 ) کشور چین 29
2 – 2 – 7 – 3 ) آموزش و پرورش امریکا 31
2 – 2 – 7 – 4 ) کشور دانمارک 31
2 – 2 – 7 – 5 ) کشور اندونزی 32
2 – 2 – 7 – 6 ) کشور برزیل 33
2 – 2 – 7 – 7 ) کشور مالزی 34
2 – 2 – 8 ) موانع بکارگیری فاوا در آموزش و پرورش 36
2 – 2 – 8 – 1 ) موانع زیر ساختی – فنی 36
2 – 2 – 8 – 2 ) موانع فردی 37
2 – 2 – 8 – 3 ) موانع اقتصادی 39
2 – 2 – 8 – 4 ) موانع فرهنگی – آموزشی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید