پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و ديدگاه هاي مختلف درباره بهره‌وری

پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و ديدگاه هاي مختلف درباره بهره‌وری

پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و ديدگاه هاي مختلف درباره بهره‌وری
مبانی نظری پژوهش
بهره وري
يکي از اهداف هر سازمان ، دست يابي به بهره وري است . براي رسيدن به اين هدف ، راهي جز توسل به نوعي ديدگاه سيستمي ، بومي و کاربردي وجود ندارد . موفقيت هاي چشمگير دهه ي اخير سازمان هايي با حداقل امکانات از يک سو و شکست سازمان هايي با بهترين توانايي هاي مادي از سوي ديگر بيانگر نقش قابل توجه عوامل غير مادي و معنوي در موفقيت آنها بوده است ( اسکولتز و اسکاتز ، 1998 ).
بهبود بهره‌وري موضوعي بوده كه از ابتداي تاريخ بشر و در كليه نظامهاي اقتصادي و سياسي مطرح بوده است ( كريمي و پيراسته ، 1383 ). اما تحقيق درباره چگونگي افزايش بهره‌‌وري بطور سيستماتيك و در چارچوب مباحث علمي تحليلي از حدود 230سال پيش به اين طرف به طور جدي مورد توجه انديشمندان قرار گرفته است . واژه بهره‌وري براي نخستين بار به وسيله فرانسوا كنه رياضيدان و اقتصاددان مكتب فيزيوكراسي ( حكومت طبيعت ) به كار برده شده است . در سال 1883 فرانسوي ديگري به نام « ليتره »، بهره‌وري را دانش و فن توليد تعريف كرد . در سال 1950 سازمان همكاري اقتصادي اروپا به طور رسمي بهره وري را چنين تعريف كرد : بهره‌وري حاصل كسري است كه از تقسيم مقدار يا ارزش محصول بر مقدار يا ارزش يكي از عوامل توليد بدست مي آيد ( رفيعي و زيبايي ، 1383 ).
کوشش هاي بشر همواره بر آن بوده تا حداکثر نتيجه را با کمترين امکانات و عوامل موجود به دست آورد . اين کوشش ها را مي توان دست يابي به بهره وري بالاتر ناميد . بهره وري ، مفهومي است که به عنوان يک ويژگي بسيار مهم به سيستم هاي باز نسبت داده مي شود و اهميت آن تا اندازه اي است که مي توان آن را هدف نهايي هر سيستمي به حساب آورد ( رضايي ، 1388 ).
براي بهره وري تعاريف متعددي ارائه شده است ، بعضي از آنها بسيار توصيفي هستند مانند اينکه بهره وري استفاده بهينه از منابع انساني و مادي سازمان است که بر اساس اين تعريف ، اندازه گيري بهره وري يک مساله بسيار پيچيده و غامض تلقي مي گردد . آلبرت آفتاليون ( 1991 ) در مقاله اي تحت عنوان سه مفهوم قدرت ، توليد و درآمد که در مجله اقتصاد سياسي به چاپ رسيد ، بهره وري را به مفهوم رابطه ميان مقدار محصولي که در مدت معيني به دست مي آيد و مقدار عوامل مصرف شده در جريان توليد آن محصول تعريف نمود .
در فرهنگ علوم اقتصادي تعاريف زير براي بهره وري ارائه شده است :
نسبت ميان مقدار معيني محصول و مقدار معيني از يک يا چند عامل توليد ؛
مقدار محصولي که هر کارگر مي تواند در زمان معين توليد نمايد ؛
بهره وري ميزان نسبي کارايي است .
به طور کلي مفاهيم بهره وري به نوعي ارتباط ميان مقدار کالاها و خدمات توليد شده و مقدار منابع مصرف شده در جريان توليد اين کالاها و خدمات را بيان مي نمايند ، که اين روابط کمي و قابل اندازه گيري است .
بهره وري و عملکرد يکي از مهمترين شاخص هاي موفقيت يا عدم موفقيت محسوب مي شود . از مهمترين

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید