پیشینه و مبانی نظری تحقیق بلوغ تجارت الکترونیک

پیشینه و مبانی نظری تحقیق بلوغ تجارت الکترونیک

پیشینه و مبانی نظری تحقیق بلوغ تجارت الکترونیک 2 – 1 – مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
2 – 2 – تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………………………… 20
2 – 2 – 1 – تعریف تجارت الکترونیک ……………………………………………………………………………………………. 20
2 – 2 – 2 – مدل های تجارت الکترونیک …………………………………………………………………………………………. 22
2 – 2 – 3 – نفوذ تجارت الکترونیک در ایران و جهان ………………………………………………………………………. 23
2 – 3 – بلوغ الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………………… 25
2 – 3 – 1 – تعریف بلوغ الکترونیک …………………………………………………………………………….. 25
2 – 3 – 2 – روش شناسی آمادگی الکترونیکی ………………………………………………………………………….. 26
2 – 4 – مدل های پذیرش تجارت الکترونیک در مطالعات پیشین ………………………………………….. 29
2 – 4 – 1 – مدل های نظری ……………………………………………………………………………………………………………. .. 29
2 – 4 – 1 – 1 – مدل کا پی ام جی ………………………………………………………………………………………….. 29
2 – 4 – 1 – 2 – مدل شرکت مشاوره امیساری ………………………………………………………………………….. 30
2 – 4 – 1 – 3 – مدل لوی و پاول …………………………………………………………………………………………….. 30
2 – 4 – 1 – 4 – مدل شورای بهره وری هنک کنگ …………………………………………………………………… 31
2 – 4 – 1 – 5 – مدل مارتین و ماتلای ……………………………………………………………………………………. 31
2 – 4 – 1 – 6 – مدل کوپر و برگس …………………………………………………………………………………………. 32
2 – 4 – 1 – 7 – مدل کاندال ……………………………………………………………………………………………………………… 32
2 – 4 – 1 – 8 – مدل گروه گارتنر …………………………………………………………………………………………….. 33
2 – 4 – 1 – 9 – مدل میسرا و دینگرا ……………………………………………………………………………………….. 34
2 – 4 – 1 – 10 – مدل دلویت و تاچ ……………………………………………………………………………………….. 35
2 – 4 – 1 – 11مدل دموکراسی الکترونیک …………………………………………………………………………….. 36
2 – 4 – 1 – 12مدل سازمان ملل …………………………………………………………………………………………… 36
2 – 4 – 2 – مدل های عملی …………………………………………………………………………………………………. 41
2 – 4 – 2 – 1 – تجارب خارجی ………………………………………………………………………………………………. 41
2 – 4 – 2 – 1 – 1 – پیاده سازی تجارت الکترونیک در سنگاپور …………………………………………………. 41
2 – 4 – 2 – 1 – 2 – پیاده سازی تجارت الکترونیک در استرالیا …………………………………………………… 42
2 – 4 – 2 – 1 – 3 – پیاده سازی تجارت ادلکترونیکی در اتحادیه اروپا و آمریکا ………………………….. 42
2 – 4 – 2 – 2 تجربه داخلی ………………………………………………………………………………………… 43
2 – 4 – 2 – 2 – 1 – پیاده سازی تجارت الکترونیک در شرکت هواپیمایی هما ……………………………. 43
2 – 5 – شرکت های کوچک و متوسط ……………………………………………………………………………………. 44
2 – 5 – 1 – تعریف شرکت های کوچک و متوسط ……………………………………………………………………. 44
2 – 5 – 2 – مزایای شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی ……………………………………. 49
2 – 5 – 3 – بهره گیری از تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط ……………………… 50
2 – 5 – 4 – مزایا و معایب تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط …………………….

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید