پیشینه و مبانی نظری تحقیق اعتبار و اعتماد

پیشینه و مبانی نظری تحقیق اعتبار و اعتماد

پیشینه و مبانی نظری تحقیق اعتبار و اعتماد اعتبار
2 – 3 – 1 – 2 متغیر اعتماد
پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور
2 – 4 – 2 پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
منابع فارسی :

اعتبار
اعتبار را به عنوان حدی که مصرف کننده اعتقاد دارد فروشنده خبرگي ، درستکاری و قابليت اعتماد لازم برای انجام معامله را دارد ، تعريف مي شود . اعتبار عامل مهمي در شکل گيری تصور مصرف کننده از محيط های آنلاين است . Al – Gahtani ; 2011 : 52 ) ) اعتبار به عنوان قابل اعتماد بودن يك سيستم و همچنين قابليت لازم براي انتقال و انجام معاملات تعريف مي شود . ( ( Erdem & Swait ; 2004 لورن و لين در سال 2005 نشان دادند كه عدم وجود اعتبار مناسب منبع ارائه كننده خدمات مالي ، باعث ترس كاربران از اين كه بدون آگاهي آنها پول و اطلاعات شخصي خود به شخص ثالثي انتقال پيدا كند ، می شود . ( لورن و لین ؛ 2005 ) وانگ و همكارانش در سال 2003 اعتبار را به ميزاني كه استفاده كنندگان يك سيستم بدون هيچ گونه تهديدهاي امنيتي و شخصي درك مي كنند ، تعريف مي كنند . ( وانگ و همكارانش ؛ 2003 ) در حوزه بانكداري همراه ، پژوهش هاي اخير اثبات نموده اند كه وجود اعتبار درك شده ارتباط معني داري با پذيرش مشتريان بانك ها دارد . به عبارتي عدم وجود اعتبار مناسب منبع عرضه كننده خدمت باعث كاهش احتمال پذيرش آن توسط مشتريان است . ( Luarn and Lin ; 2005 ; Wang et al . ; 2006 ) كويينگ لويس و همكارانش در سال 2010 به اين نتيجه رسيدند كه اعتبار تاثير منفي و معني داري بر روي ريسك و در نهايت به طور غيرمستقيم بر قصد استفاده از بانكداري همراه تاثير دارد . ( كويينگ لويس و همكاران ؛ 2010 ) بدين معني كه هر چه اعتبار يك تكنولوژي جديد از جمله خدمات بانك داري همراه بالاتر باشد ريسك استفاده از آن كمتر خواهد شد و در نتيجه قصد و تمايل افراد براي استفاده از آن بيشتر مي شود .
بر اساس تحقیقات مکنايت و همکارانش اعتبار ، منعکس کننده ی مفاهيم درستکاری ، قابليت اعتماد و بي عيب بودن است . اين تعريف ( مکنايت و همکارانش ؛ 2002 ) به طور ضمني در برگيرنده اعتماد به بي عيب بودن رسانه ی مورد استفاده برای انجام معامله است . ( اعتماد به زير ساخت ها ) مفاهيم ارائه شده درخصوص اعتبار ، بيان کننده ی اين واقعيت اند که وقتي مصرف کننده مي خواهد راغبانه خود را در معرض آسيب های احتمالي فروشنده ی اينترنتي قرار دهد ، به خاطر عدم اطمينان محيطي موجود خصوصيات زيرساخت فناوری مربوط ( وبسايت ها ) را در نظر مي گيرد .
فروشندگان اينترنتي مي توانند با انجام کارهايي مثل تسهيل معاملات رمز شده ، نصب فاير وال ، استفاده از مکانيزم های مستندسازی و تضمين حفظ حريم شخصي افراد بر اعتبار زير ساخت های

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید