پیشینه و مبانی نظری تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان و کارایی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان و کارایی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان و کارایی مبانی وپیشینه نظری ارزیابی عملکرد کارکنان وکارایی

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2 – 1 – مقدمه 10
2 – 1 – 1شرکت تعاونی 10
2 – 2 – مروری بر ادبیات موضوع 11
2 – 2 – 1 – تعاریف ارزیابی عملکرد 11
2 – 2 – 2 – سابقه ارزیابی عملکرد 12
2 – 2 – 3 – تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران 12
2 – 2 – 4 – فرایند ارزیابی ؛ مراحل ارزیابی عملکرد 13
2 – 2 – 5 – اثرات ارزیابی عملکرد 14
2 – 2 – 6 – اهمیت ارزشیابی عملکرد 14
2 – 2 – 7 – ابعاد ارزیابی عملکرد 15
2 – 2 – 7 – 1عملکرد کارکنان 15
2 – 2 – 7 – 2ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان 15
2 – 2 – 7 – 3 – ارزیابی عملکرد مدیر 15
2 – 2 – 8 – تعریف کارایی 16
2 – 2 – 9 – مفهوم بهره وری 17
2 – 2 – 10 روشهای کلی اندازه گیری کارایی 19
2 – 2 – 10 – 1روشهای پارامتری 19
2 – 2 – 10 – 2 روشهای غیرپارامتری 19
2 – 2 – 11انواع کارایی 22
2 – 2 – 11 – 1 كارايي فني يا تكنيكي 22
2 – 2 – 11 – 2 كارايي تخصيصي 23
2 – 2 – 11 – 3 كارايي اقتصادي 23
2 – 2 – 11 – 4 كارايي مقياس 23
2 – 2 – 12 روش تحلیل پوشش دادهها 24
2 – 2 – 13 اندازه گیری کارایی با روش تحلیل پوششی داده ها 26
2 – 2 – 13 – 1 روش تابع مرزی تصادفی 26
2 – 2 – 13 – 2روش تحلیل پوششی داده ها 26
2 – 2 – 14 تحلیل پوششی داده ها 27
2 – 2 – 15 انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها 30
2 – 2 – 16 مزایای روش تحلیل پوششی دادهها 37
2 – 2 – 17معایبDEA 37
2 – 2 – 18 ویژگیهای تحلیل پوششی داده ها 38
2 – 2 – 19 قابلیتهای کاربردی تحلیل پوششی دادهها 38
2 – 2 – 20 رتبه بندى در روش تحلیل پوششی دادهها 38
2 – 3 پیشینه تحقیق 39
2 – 3 – 1 تحقیقات خارجی 39
2 – 3 – 2 تحقیقات داخلی 42

– 1 مقدمه
تعاون و همکاری به معنی وسیع کلمه و با توجه به مفهوم اجتماعی آن در ایران مانند دیگر نقاط جهان دارای سابقه طولانی است . زیرا همکاری و همبستگی از خصایص

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید