پیشینه و مبانی نظری تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم

پیشینه و مبانی نظری تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم

پیشینه و مبانی نظری تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم 2 – 1 ) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
2 – 2 ) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 5
2 – 2 – 1 ) جهانی شدن ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
2 – 2 – 2 ) ابعاد جهانی شدن ………………………………………………………………………………………………………………………. 6
2 – 2 – 3 ) شاخص های جهانی شدن ………………………………………………………………………………………………………….. 10
2 – 2 – 3 – 1 ) شاخص هاي تركيبي ……………………………………………………………………………………………………………. 10
2 – 2 – 3 – 2 ) شاخص هاي غير تركيبي ……………………………………………………………………………………………………… 13
2 – 2 – 4 ) نقد شاخص های جهانی شدن ……………………………………………………………………………………………………. 15
2 – 2 – 5 ) شاخص جهانی شدن KOF ………………………………………………………………………………………………………. 17
2 – 2 – 5 – 1 ) شاخص جهانی شدن اقتصادی KOF …………………………………………………………………………………… 18
2 – 2 – 5 – 2 ) شاخص جهانی شدن اجتماعی KOF ………………………………………………………………………………….. 19
2 – 2 – 5 – 3 ) شاخص جهانی شدن سیاسی KOF ……………………………………………………………………………………. 20
2 – 3 ) تعریف تورم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
2 – 3 – 1 ) طبقه بندی تورم ………………………………………………………………………………………………………………………. 20
2 – 3 – 1 – 1 ) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت ……………………………………………………………………………. 20
2 – 3 – 1 – 2 ) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمت ها یا افزایش حجم پول ………………………….. 21
2 – 3 – 1 – 3 ) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضه ای بودن افزایش قیمت ها ………………………… 21
2 – 3 – 2 ) علل و ریشه های تورم ………………………………………………………………………………………………………………. 21
2 – 3 – 2 – 1 ) علل عارضی تورم ……………………………………………………………………………………………………………….. 22
2 – 3 – 2 – 2 ) علل اقتصادی تورم ……………………………………………………………………………………………………………… 22
4 – 2 ) نظریات مکاتب مختلف در مورد تورم …………………………………………………………………………………………. 25
2 – 5 ) مبانی نظری جهانی شدن اقتصادی و تورم …………………………………………………………………………………. 27
2 – 6 ) ساز و کار های اثر گذاری فرایند جهانی شدن بر تورم داخلی کشور ها ………………………………………… 29
2 – 6 – 1 ) جهانی شدن ، انگیزه مقامات پولی و تورم ……………………………………………………………………………….. 29
2 – 6 – 2 ) یکپارچه شدن نظام تجارت بین الملل ، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم …………………… 30
2 – 6 – 3 ) اثر جهانی شدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی ……………………………………… 30
2 – 6 – 4 ) جهانی شدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی …………………………………… 31
2 – 7 ) مروری بر مطالعات تجربی …………………………………………………………………………………………………………… 31
2 – 7 – 1 ) پژوهش ‏ ‌های خارجي ………………………………………………………………………………………………………………. 32
2 – 7 – 2 ) پژوهش ‏ های داخلي …………………………………………………………………………………………………………………. 34

2 – 1 ) مقدمه
در این فصل ابتدا مفاهیم اولیه تحقیق تعریف و شاخص نسبتا جدید جهانی شدن KOF معرفی می شود سپس مبانی نظری رابطه ی جهانی شدن و تورم مورد بحث قرار می گیرد و در آخر به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته می شود .

2

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید