پیشینه و مبانی نظری تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري

پیشینه و مبانی نظری تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري

پیشینه و مبانی نظری تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري 2 – 1 – مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 24
2 – 1 – 1 – مطالعات داخلی …………………………………………………………………………………………………………….. 24
2 – 1 – 2 – مطالعات خارجی …………………………………………………………………………………………………………… 27
2 – 2 – شناسایی مهفوم و ابعاد توسعه ……………………………………………………………………………………………. 28
2 – 2 – 1 – تاریخچه سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………….. 29
2 – 2 – 2 – سطوح مختلف سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………… 31
2 – 2 – 3 – ابعاد سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………….. 34
2 – 3 – دیدگاههای توسعه نظری مربوط به سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………. 35
2 – 3 – 1 – پیر بوردیو ………………………………………………………………………………………………………………….. 35
2 – 3 – 2 – جیمز کلمن …………………………………………………………………………………………………………………. 40
2 – 3 – 3 – رابرت پانتام …………………………………………………………………………………………………………………. 46
2 – 3 – 4 – فرانسیس فوکویاما ………………………………………………………………………………………………………… 53
2 – 4 – شناسایی مفهوم و ابعاد توسعه پایدار ……………………………………………………………………………………. 59
2 – 4 – 1 – مفاهیم توسعه پایدار ……………………………………………………………………………………………………… 59
2 – 4 – 2 – انواع توسعه پایدار ………………………………………………………………………………………………………. 66
2 – 4 – 2 – 1 – دیدگاه پر نشیب و آزار دهنده توسعه پایدار ………………………………………………………………… 66
2 – 4 – 2 – 2 – توسعه پایدار ضعیف ………………………………………………………………………………………………. 68
2 – 4 – 2 – 3 – توسعه پایدار قوی ………………………………………………………………………………………………….. 69
2 – 4 – 2 – 4 – مدل ایده آل توسعه پایدار ………………………………………………………………………………………. 70
2 – 5 – اصول و مبانی طراحی مدل پایدار شهری ……………………………………………………………………………. 72
2 – 5 – 1 – نکاتی چند در ارتباط با طراحی شهر …………………………………………………………………………….. 72
2 – 5 – 2 – تاثیر عوامل اجتماعی و طبیعی اقلیمی در طراحی های شهر ……………………………………………… 74
2 – 6 – دیدگاههای نو در توسعه پایدار شهری ……………………………………………………………………………….. 88
2 – 6 – 1 – نظریه قطب رشد ………………………………………………………………………………………………………… 89
2 – 6 – 2 – توسعه اگروپلیتن …………………………………………………………………………………………………………. 91
2 – 6 – 3 – رشد شهرهای کوچک و متوسط …………………………………………………………………………………… 94
2 – 7 – شهر پایدار …………………………………………………………………………………………………………………….. 96
2 – 8 – نگرش اجتماعی به پایداری شهر ……………………………………………………………………………………… 99
2 – 9 – پایداری و عدالت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………. 101
2 – 10 – خاستگاه بوم – شهر ……………………………………………………………………………………………………… 102
2 – 11 – مفهوم بوم شهر پایدار …………………………………………………………………………………………………… 106
2 – 12 – 1 – اطلاعات بندرعباس …………………………………………………………………………………………………. 107
2 – 12 – 2 – تاریخچه بندرعباس …………………………………………………………………………………………………. 107
2 – 12 – 3 – موقعیت جغرافیایی و وسعت ……………………………………………………………………………………… 110
2 – 12 – 4 – آب و هوا ………………………………………………………………………………………………………………… 111
2 – 12 – 5 – ویژگیهای طبیعی ………………………………………………………………………………………………………. 112
2 – 12 – 6 – خلیج فارس …………………………………………………………………………………………………………….. 113
2 – 12 – 7 – تنگه هرمز ……………………………………………………………………………………………………………….. 113
2 – 12 – 8 – آب و هوای هرمزگان ……………………………………………………………………………………………….. 114
2 – 12 – 9 – ویژگیهای اجتماعی ………………………………………………………………………………………………….. 114
2 – 12 – 10 – سابقه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید