پیشینه و مبانی نظری تئوری خاکستری

پیشینه و مبانی نظری تئوری خاکستری

پیشینه و مبانی نظری تئوری خاکستری تئوری خاکستری
2 – 2 – 1 – مقدمه
تئوری سیستم های خاکستری اولین بار در سال 1982 توسط دنگ مطرح شد . سیستم های خاکستری به سیستم هایی گفته می شود که حاوی اطلاعات ناقص شناخته شده و شناخته نشده باشند . این تئوری در مواردی مثل تجزيه و تحليل ، مدل‌سازی ، پيش‌بيني ، تصميم‌گيري و کنترل می تواند مورد استفاده قرار گیرد . با توجه به جذابیت های این تئوری و ناآشنا بودن این تئوری در کشور ما تا اندازه ای سعی شده است که در این مقاله به معرفی اين تئوري پرداخته شود .
2 – 2 – 2 – تعریف تئوری خاکستری
در دنیاي اطراف ما سیستم هاي گوناگون و فراوانی وجود دارد که هر روزه با آن ها مواجه می باشیم و مجبور به تصمیم گیري هاي مناسب در مورد آن ها هستیم . این سیستم ها داراي اجزا و زیرسیستم هاي خاص خود می باشند که براي شناخت آن ها بایستی علاوه بر شناخت این اجزا ، روابط بین آن ها و هم چنین ساختار سیستم نیز معلوم گردد . اما اتخاذ تصمیمات درست نیازمند وجود اطلاعات کافی می باشد که درعمل کمتر سیستمی را می توان یافت که تمام اطلاعات آن شناخته شده باشند . چرا که تعیین تمام اجزا و روابط بین آن ها در بیشتر سیستم ها یا غیرممکن بوده و یا بسیار پرهزینه و غیراقتصادي می باشد . سیستم هاي اجتماعی ، سیستم هاي زیست محیطی ، سیستم هاي اقتصادي ، سیستم آناتومی انسان از جمله این موارد می باشند . در حال حاضر و با توجه به دانش فعلی بشر ، براي مواجهه با این سیستم هاي پیچیده ، مجبورهستیم که بسیاري از ابعاد این سیستم ها را ساده سازي کرده و در طی این فرآیند ، شاخ و برگ اطلاعات را حذف کنیم که گاهی در پایان ، سیستم مدلسازی شده به یک « شیر بی یال و دم » شبیه خواهد شد و در بهترین حالت تصویر مبهمی از سیستم اصلی را به دست می دهد که آن نیز فقط بخشی از اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهد . از آنجا که همواره اطلاعاتی که از سیستم هاي دردست بررسی ، حاصل می شود ناکامل هستند لذا عدم اطمینان نیز به عنوان جزء لاینفک این سیستم ها همواره خودنمایی می کند که این امر به نوبه خود مواجهه و تصمیم گیري در مورد این سیستم ها را با مشکل بزرگتري روبرو می نماید . اگر اطلاعات واضح و شفاف یک سیستم را بارنگ سفید و اطلاعات کاملآ ناشناخته یک سیستم را با رنگ سیاه تجسم کنیم در این صورت خواهیم دید که اطلاعات مربوط به بیشتر سیستم هاي موجود در طبیعت اطلاعات سفید ( کاملآ شناخته شده ) و یا سیاه ( کاملآ ناشناخته ) نیستند ، بلکه مخلوطی از آن دو یعنی به رنگ خاکستري می باشند . بنابراین خاکستري بودن یک سیستم ، امري مطلق و سیاه و سفید بودن آن ، امري نسبی است . این گونه سیستم ها را سیستم خاکستري می نامند . از آنجا که اصلی ترین مشخصه ي یک سیستم خاکستري ، کامل نبودن اطلاعات مربوط به آن سیستم است لذا این موضوع ، نقطه اساسی براي شروع بررسی این گونه سیستم ها می باشد و هدف اصلی ، بر کشف خصوصیات واقعی این سیستم ها در شرایط کمبود اطلاعات متمرکز شده

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید