پیشینه و مبانی نظری تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

پیشینه و مبانی نظری تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

پیشینه و مبانی نظری تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه 2 – 1 – مقدمه 15
2 – 2 – مبانی نظری 15
2 – 2 – 1 – عدم اطمینان محیطی 15
2 – 2 – 2 – مشتری مداری 21
2 – 2 – 2 – 1 – رویکرد مشتری مداری در سطح سازمانی 22
2 – 2 – 2 – 2 – رویکرد مشتری مداری در سطح فردی 28
2 – 2 – 3 – کارآفرینی 31
2 – 2 – 3 – 1 – سیر تکاملی کارآفريني 31
2 – 2 – 3 – 2 – جریان های اصلی مطالعه کارآفرینی سازمانی 33
2 – 2 – 3 – 3 – گرایش کارآفرینانه 35
2 – 2 – 3 – 3 – 1 – خطرپذیری 38
2 – 2 – 3 – 3 – 2 – نوآوري 41
2 – 2 – 3 – 3 – 3 – پیشگامی 43
2 – 2 – 3 – 3 – 4 – رقابت تهاجمی 45
2 – 2 – 3 – 3 – 5 – استقلال کاری 47
2 – 9 – پیشینه تحقیق 49
2 – 3 – جمع بندی و ارائه چارچوب مفهومی تحقیق 57

2 – 1 – مقدمه
این فصل از پایان نامه به مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص دارد . در این فصل ابتدا به نظریه ها و مدل های ارائه شده درباره عدم اطمینان محیطی ، مشتری مداری و کارآفرینی پرداخته شده و در ادامه تحقیقات انجام شده در خصوص متغیرهای تحقیق مرور می شود . در انتها ، یک جمع بندی از ادبیات تحقیق به عمل آمده و چارچوب مفهومی تحقیق ارائه می شود .

2 – 2 – مبانی نظری
2 – 2 – 1 – عدم اطمینان محیطی
چنانچه سازمان ها خواهان بقا و افزایش اثربخشی خود باشند ، باید خود را با محیط تطبیق دهد . محیط از این جهت اهمیت دارد که همه محیط‌ها یکی نیستند . محیط‌ها بر اساس آنچه آنرا عدم اطمینان محیطی می نامند ، نسبت به هم متفاوتند . براساس نظر پنروس ( 1995 )، محیط خارجی برای هر شرکت منحصر به فرد است ، در حالی که این محیط سیال بوده و قابلیت آن را دارد تا به وسیله رهبران شرکت ها برای رسیدن به اهداف دستکاری شود و ممکن است به واسطه عدم اطمینان باعث محدود شدن فرصت های سازمان شود . خاندوالا ( 1977 ) توضیح داد که در هنگام طرح ریزی یک سازمان ، محیط بیرونی به عنوان منبعی که به طور همزمان فشارها و پویایی هایی را برای سازمان به همراه دارد عمل می کند . سه نوع ارتباط متقابل بین سازمان و محیط آن وجود دارد که عبارتند از :
شرکت هایی که در ارتباط خود با محیط کنترل اندک یا هیچ کنترلی روی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید