پیشینه و مبانی نظری تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری

پیشینه و مبانی نظری تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری

پیشینه و مبانی نظری تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری مقدمه 18
2 – 1 – مفاهیم 19
2 – 1 – 1 – مفهوم ساختمان بلند 19
2 – 1 – 2 – اپارتمان 20
2 – 1 – 3 – مجتمع های مسکونی 20
2 – 1 – 4 – کاربری اراضی 21
2 – 1 – 5 – حمل و نقل 21
2 – 1 – 6 – خدمات شهری 22
2 – 2 – پیشینه ساختمان های بلند 22
2 – 3 – سوابق قانونی بلند مرتبه سازی در ایران 25
2 – 4 – مفاهیم و نظرات مرتبط با مجتمع های مسکونی 28
2 – 4 – 1 – مکتب شیکاگو 30
2 – 4 – 2 – مکتب مدرنیسم یا نوگرایی 31
2 – 4 – 3 – مکتب ساخت گرایی 31
2 – 4 – 4 – مکتب امایش انسانی 32
2 – 4 – 5 – مکتب پست مدرنیسم 32
2 – 4 – 6 – توسعه پایدار شهری 33
2 – 4 – 7 – رویکرد پایداری 33
2 – 5 – بلند مرتبه سازی و منطق متراکم و فرسوده شهری 36
2 – 6 – اثر بلند مرتبه سازی در افزایش تراکم ساختمانی و زمین مسکونی 38
2 – 7 – اثر بلند مرتبه سازی در سطح معابر و شبکه ترافیک شهری 38
2 – 8 – اسیب شناسی بلند مرتبه سازی 39
جمع بندی 44

مقدمه
روندروبه رشدجمعيت شهري ، شاخص مهمي دربررسي ساختاراجتماعي و اقتصادي انسان درسدة۲۱است . ازديدگاه جهاني ، درسال تنها۲۹ ٪ جمعيت جهان درشهرها زندگي ميكردند كه اين رقم درسال۱۹۹۰ به ۴۵ ٪ رسيد و اكنون از مرز۵۰ ٪ فراتررفته است وپيش بيني مي شود كه در سال۲۰۲ ۰ميلادي۶۲ ٪ جمعيت جهان راشهرنشينان ( بويژه دركشورهاي درحال توسعه ) تشكيل دهند ( پاك ، ۱۳۸۳ : 16 ).
مسائلي از ، قبيل افزايش جمعيت ، نياز به اسكان بيشتر مردم در شهرها ، ضرورت استفاده بيشتر از زمين در مراكز پرتراكم شهرها ، ضرورت بازسازي و نوسازي در مناطق شهري ، تقاضاي مردم براي سكونت و يا كار در مراكز شهرها و ضرورت كاهش هزينه هاي ناشي از گسترش افقي شهرها جزء عواملي بوده است كه ساخت بناهاي بلند را به عنواني كه ضرورت در شهرهاي بزرگ جهان مطرح نموده است ( گلابچي ، 1380 : 9 ).
انديشه بلند مرتبه سازي و برجسازي طي حيات خود ، همواره از سوي صاحبنظران مسائل اقتصادي ، اجتماعي وكالبدي مورد تحليل وانتقاد واقع شده است . با اين حال حضور اين پديده تداوم داشته و به عرصه فعاليت خود افزوده است ( عزيزي ، 1378 : 36 ).
در کشور ما نیز همانند دیگر کشور های جهان ، با افزایش روز افزون جمعیت ، پدیده بلند مرتبه سازی مورد توجه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید