پیشینه و مبانی نظری تأثير رشد اقتصادي و شدت انرژي بر انتشار گاز Co2

پیشینه و مبانی نظری تأثير رشد اقتصادي و شدت انرژي بر انتشار گاز Co2

پیشینه و مبانی نظری تأثير رشد اقتصادي و شدت انرژي بر انتشار گاز Co2 فصل سوم – چارچوب نظري وپيشينه تحقيق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
3 – 1 ) رشد اقتصادي وانتشار آلودگي ………………………………………………………………………………………………… 38
3 – 2 ) مصرف انرژي وانتشار آلودگي ………………………………………………………………………………………………… 42
3 – 3 ) شدت انرژي …………………………………………………………………………………………………………………………. 44
3 – 3 – 1 ) اهميت صرفه جوئي هاي نفتي حاصل از كاهش شدت انرژي ……………………………………………… 48
بعد ملي ………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
بعد بين المللي ……………………………………………………………………………………………………………………… 50
بعد ملي – بين المللي …………………………………………………………………………………………………………….. 50
3 – 4 ) پيشينه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………… 55
3 – 4 – 1 ) مطالعات داخلي …………………………………………………………………………………………………………….. 55
3 – 4 – 2 ) مطالعات خارجي ………………………………………………………………………………………………………….. 58

مقدمه :

اجزای مهم تشکیل دهنده هر ارگانیسمی را ( الف ) انرژی و مواد وارد شده به آن ، ( ب ) ستانده حاصل از آن و ( پ ) پسماند ایجاد شده از فعالیت آن تشکیل می دهند .
قانون دوم ترمودینامیك ، رابطه بین این سه متغیر را این گونه بیان می کند که تنها بخشی از انرژی وارده شده به سیستم تبدیل به ستانده می شود و بقیه آن به صورت پسماند به محیط بر می گردد .
در نظام تولیدی اقتصاد هم ، تنها بخشی از انرژی وارد شده به سیستم ، منجر به تولید ( و در نتیجه رشد اقتصادی ) می شود و بقیه آن به صورت آلاینده ها به محیط باز می گردد .( فطرس ، 1385 )
بر اساس مطالعات انجام شده ، مصرف کنندگان جامعه بر رشد اقتصادی نا محدود علاقه دارند تا خواسته های خود را با فرض اینکه منابع و خدمات محیط زیست طبیعی به طور اساسی پایان ناپذیراست برآورده کنند . ( ميلر ، 1996 ) . این خواسته نیازمند تولید بیشترو بیشتر است . ولی تولید بیشتر به منزله استفاده از منابع طبیعی بیشتر و تولید ضایعات و انتشار گازهای آلاینده بیشتر است .
بر اساس قوانین ترمودینامیک ، زمین سیستم بسته ای از مواد است که استفاده از منابع طبیعی موجب افزایش آنتروپی ( بی نظمی ) مواد شده و استفاده مفید از مواد را نا ممکن می سازد . بر این اساس با بالارفتن آنتروپی مواد ، علاوه بر اینکه انسان از خدماتی که محیط زیست ارائه میکند محروم میماند ، خودمحیط زیست متحمل آسیبهای فراوانی میشود .( پرمن ، 1999 ) .
از سوی دیگر ، قانون بقای ماده و انرژی ، بیان می کند که جریان مواد اولیه و انرژی حاصل از محیط ، باید با جریان پسماندهای فرآیندهای اقتصادی ( یعنی تولید و مصرف ) برابر باشد . در حقیقت ، این قانون به توان خود ترمیمی طبیعت اشاره دارد . به این معنی که طبیعت قادر است بین ورودی ، خروجی و پسماندها تا حدودی تعادل ایجاد کند . اما توان خود ترمیمی طبیعت در شرایط امروز که با دستکاری هدفمند انسان در طبیعت برای تولید بیشتر همراه است ، تا حد زیادی کاهش یافته است . انسان جزئی از طبیعت است ، پس توجه به طبیعت به سود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید