پیشینه و مبانی نظری بهروری و اثربخشی

پیشینه و مبانی نظری بهروری و اثربخشی

پیشینه و مبانی نظری بهروری و اثربخشی 2 – 1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 16
2 – 2 بهره ‌وري ……………………………………………………………………………………………………………………… 19
2 – 2 – 1 بهره‌وري چيست ……………………………………………………………………………………………………….. 20
2 – 2 – 2 بهره‌وري معادل توليد نيست ………………………………………………………………………………………… 22
2 – 2 – 3 بهره‌وري ، تنها به معني تلاش براي افزايش کارآيي نيست ………………………………………………… 24
2 – 2 – 4 اثربخشي ………………………………………………………………………………………………………………….. 25
2 – 2 – 5 تاريخچه اصطلاح بهره‌وري ……………………………………………………………………………………….. 27
2 – 2 – 6 انواع بهره‌وري ………………………………………………………………………………………………………….. 28
2 – 2 – 7 ارکان اصلي دانش بهره وري ………………………………………………………………………………………. 30
2 – 2 – 8 سطوح بهره‌وري ……………………………………………………………………………………………………….. 32
2 – 2 – 9 جلوه‌هاي بهره‌وري …………………………………………………………………………………………………….. 33
2 – 2 – 10 استراتژيهاي ( راهبرد ) بهره‌وري ………………………………………………………………………………….. 34
2 – 2 – 11 مدلهاي بيانگر عوامل مؤثر بر بهره‌وري منابع انساني …………………………………………………… 36
2 – 2 – 12 عوامل مؤثر بر بهره‌وري …………………………………………………………………………………………. 39
2 – 2 – 13 عوامل درون سازماني اصلي مؤثر بر بهره‌وري …………………………………………………………….. 48
2 – 2 – 14 عوامل درون سازماني مکمل …………………………………………………………………………………….. 51
2 – 2 – 15 عوامل برون سازماني ………………………………………………………………………………………………. 53
2 – 2 – 16 راههاي افزايش سطح بهره وري سازمان …………………………………………………………………….. 53
2 – 2 – 17 راههاي ارتقاء بهره‌وري نيروي انساني ……………………………………………………………………….. 60
2 – 2 – 18 علل تفاوت ميزان بهره وري در کشورهاي مختلف ………………………………………………………. 66
2 – 2 – 19 علل پايين بودن سطح بهره‌وري در سازمانهاي دولتي …………………………………………………… 69
2 – 2 – 20 چرخه بهره وري …………………………………………………………………………………………………….. 72
2 – 2 – 21 بهره‌وري و فضاي رواني در سازمان ………………………………………………………………………….. 72
2 – 2 – 22 اندازه گيري بهره وري …………………………………………………………………………………………….. 74
2 – 2 – 23 فرهنگ بهره‌وري ……………………………………………………………………………………………………. 80
2 – 3 ساختار سازماني ………………………………………………………………………………………………………. 83
2 – 4 ويژگيهاي فردي ……………………………………………………………………………………………………….. 86
2 – 5 سيستم پاداش ………………………………………………………………………………………………………………. 88
2 – 6 سبك مديريت …………………………………………………………………………………………………………. 89
2 – 7 مطالعات و تحقيقات انجام شده در ايران ………………………………………………………………………….. 91
2 – 8 مطالعات و تحقيقات انجام شده در خارج …………………………………………………………………………. 94

2 – 1 مقدمه
بهره ‌وري به عنوان يک حقيقت زندگي از زمانهاي بسيار دور وجود داشته است اما به عنوان يک مفهوم از کارآيي و به معناي بهبود استاندارد زندگي مردم در قرن اخير مورد توجه قرار گرفته است . براي اولين بار لغت بهره‌وري در سال 1766 توسط کويزني مطرح گرديد . آدام اسميت در سال 1776 در مورد بهره‌وري کار وطبقه‌بندي کار و تخصص براي افزايش سود ، کاهش خستگي و افزايش استفاده از تکنولوژي مطالبي را عنوان نمود . وي در ارتباط با مفهوم بهره وري ، به کارآيي و تخصص اشاره کرد و تقسيم کار را مبناي کارآيي و بهره‌وري مي‌دانست . اقتصاددانان کلاسيک از جمله سينور بهره‌وري را برحسب کيفيت جسمي ، فکري ، روحي و هوش ، مهارت و قدرت بدني و فکري کارگر تبيين مي‌کردند .
ولي

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید