پیشینه و مبانی نظری بهداشت روانی و ورزش

پیشینه و مبانی نظری بهداشت روانی و ورزش

پیشینه و مبانی نظری بهداشت روانی و ورزش مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی و ورزش

فصل دوم : پيشينه و اربيات تحقيق 9
مقدمه و كليات 10
تاريخچه 16
مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران 32
بهداشت رواني و ورزش 41
مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش 49
نقش بزرگسالان در ورزش كودكان و نوجوانان 50
نقش مربي در بهداشت رواني 52
پژوهش در انگيزه ، رضايت و تعارض 53
بهداشت رواني و اجتماع 56
عوامل اجتماعي موثر در بهداشت رواني 59
مركز راهنمايي كودك 60
كودكان و نوجوانان ناسازگار 61
علل پيدايش رفتار كودكان و جوانان ناسازگار 62
علل عاطفي 63
درمان 64
پيشگيري 66

فصل دوم
پيشينه و ادبيات تحقيق

مقدمه و كليات
تعريف
بهداشت رواني ( 1 ) ، روانپزشكي پيشگير ( 2 ) ، بهداشت رواني اجتماعي ( 3 ) ، و يا روانپزشكي اجتماعي ( 4 ) به كليه روش ها و تدابيري اطلاق مي شود كه براي جلوگيري از ابتلاء و درمان بيماري هاي رواني و توان بخشي بيماران رواني موجود به كار مي رود .
دو واژه اخير بعد از سومين انقلاب در روانپزشكي ( 5 ) از سال 1963كه باعث ايجاد مراكز جامع روانپزشكي در مناطق جغرافيائي و يا جمعيتي معين گرديده به كار مي رود .
مشكل تعريف
مشكل تعريف بهداشت رواني از آنجا سرچشمه مي گيرد كه هنوز تعريف صحيح قابل قبولي براي بهنجاري ( 6 ) نداريم . البته تعاريف و نقطه نظر هاي زيادي با توجه به شرايط و موقعيت هاي اجتماعي ، سنن و فرهنگ براي بهنجاري شده است . پزشكان و افرادي كه با ديد پزشكي به مسئله نگاه مي كنند هنجاري يا سالم بودن را نداشتن علايم بيماري تلقي مي كنند و به عبارت ديگر سلامتي و بيماري را در دو قطب مخالف يكديگر قرار مي دهند و براي اينكه فردي سالم بيمار شود بايستي از قطب سالم به قطب مخالف برود . اين امر در بعضي از بيماري ها منجمله بيماري هاي عفوني ممكن است صادق باشد ولي در بيماري هاي رواني صادق نيست . عدم وجود علايم بيمار رواني و يا از بين

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید