پیشینه و مبانی نظری بهبود عملکرد سازمان

پیشینه و مبانی نظری بهبود عملکرد سازمان

پیشینه و مبانی نظری بهبود عملکرد سازمان بهبود عملکرد سازمان
در راستاي رشد و توسعه پايدار كشورها ، توجه به بالندگي سازمان ها ، از جمله سياست هاي مورد توجه همه مديران مي باشد . بانك ها هم از اين موضوع مستثنا نيستند . در بانكداري نوين ، مؤلفه هاي متعددي وجود دارند كه بر روند تأمین منابع مالی بانك ها و مؤسسات مالي تأثير مي گذارند . شناسايي و تعيين ميزان تأثير و نوع ارتباط اين مؤلفه ها با موفقيت بانك ها در تأمین منابع مالی ، مقوله اي مهم مي باشد . امروزه شرايط و موقعيت هاي مؤسسات مالي و بانك ها با يكديگر يكسان نيست و ممكن است كه مؤلفه هاي تأثيرگذار بر تأمین منابع مالی حتي براي هر يك از شعب يك گروه بانكي متفاوت باشد . ( اکرامی ، 1390 ، ص13 )
صنعت بانکداري ، از جمله صنایع مهم و مطرح دنياست و گسترش روزافزون دانش بشري در زمينه علوم الکترونيکي سبب شده است كه این صنعت نيز از این دانش بهره فراوان داشته باشد . امروزه بانك ها در كشورهاي پيشرفته به عنوان رهگشا ، مشاور حرفه اي ، متخصص در افزایش منابع مالي شركت ها و جمع آوري و تبادل اطلاعات لازم براي مشتریان خود عمل مي كنند و یکي از موتورهاي محرك اقتصادي هر كشور محسوب مي شوند . این امر سبب شده است تا فضاي رقابتي تنگاتنگي ميان آن ها برقرار شود . با توسعه روزافزون تکنولوژي و صنعتي شدن كشورها ، مدیران بانك ها سعي بر افزایش خدمات نوین بانکداري دارند كه متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا ازامتياز ویژه اي جهت جذب سپرده هاي مشتریان برخوردار است . در كشورهاي پيشرفته بيش از 70 درصد امور بانکي استفاده كنندگان از خدمات بانکي بدون حضور در محل شعب بانك ها و با استفاده از سيستم هاي الکترونيکي صورت مي پذیرد ، لذا بانك ها با بکارگيري فناوري مدرن صنعت بانکداري و اجرایي نمودن طرح مشتري محوري ، سعي بر كاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل كار و یا اقامت خود عمده امور بانکي را از این طریق انجام دهند ( جکسون ، 2010 ، ص8 )
2 – 2 – 1 مفهوم عملکرد بانک
مفهوم عملکرد ، با کارایی ( Effciency ) و اثربخشی ( Effectiveness ) تعریف شده است ، چون اثربخشی بیانگر ميزان دستيابي به اهداف است و كارایي به این موضوع اشاره دارد كه منابع از نظر اقتصادي ، چگونه براي كسب هدف بکار رفته اند و مي توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست ، یعني هم علل داخلي ( كارایي ) و هم دلایل خارجي ( اثربخشي ) براي بخش هاي خاص عملکرد ، مي توانند وجود داشته باشند . از اینرو ، عملکرد تابعي از كارایي و اثربخشي فعاليتهای صورت گرفته است . بانك ها براي دستيابي به عملکرد بهتر ، باید از شاخص های پیشرو یا آینده نگر ( Leading Indicator ) استفاده کنند . شاخص های پسرو یا گذشته نگر ( Lagging Indicator ) تنها وقایع تاریخی را بیان می کنند ، در حالی که شاخص های آینده نگر ، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می شوند ( آندريو ، 2007 ، ص17 )

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید