پیشینه و مبانی نظری بلوغ سازمانی

پیشینه و مبانی نظری بلوغ سازمانی

پیشینه و مبانی نظری بلوغ سازمانی فهرست مطالب :

بلوغ سازمانی
۲ – ۱1 – مفهوم بلوغ
۲ – ۱2 – دیدگاه چرخه حیات
شکل ( ۲ – 11 ): چرخه حیات سازمان
2 – ۱3 – رویکردهای سنجش بلوغ
2 – 14 – رویکردهای بلوغ سازمان از دیدگاه پژوهشگران مختلف
2 – 14 – ۱ – رویکرد فرآیندگرا
۲ – ۱4 – ۲ – نگرش نظام مند
2 – 14 – ۳ – منابع انسانی
2 – ۱4 – ۴ – مسئولیت های اجتماعی سازمان
2 – ۱4 – ۵ – رضایت ذینفعان
2 – ۱4 – ۶ – قابلیت های رهبری و مدیریتی
2 – ۱4 – ۷ – راهبردهای مناسب مشارکتی
2 – ۱4 – ۸ – استفاده از سامانه های مدیریتی
2 – ۱4 – ۹ – یادگیری ، بهبود و ارزش آفرینی
2 – ۱4 – ۱۰ – مدیریت کیفیت محصول
2 – ۱4 – ۱۱ – نتایج عملکرد پایدار
2 – ۱5 – مدل بلوغ قابلیت‌های منابع انسانی
شكل ( ۲ – ۱۲ ): پنج سطح بلوغ مدل بلوغ قابليت‌هاي كاركنان
شكل ( ۲ – 13 ): ساختار مدل بلوغ قابليت‌هاي منابع انساني
جدول ( ۲ – ۷ ): زمينه‌هاي مدل بلوغ قابليت‌هاي انساني ( Curtis et al ., 2009 )
۲ – ۱6 – پیشینه تحقیق
۲ – ۱6 – ۱ – تحقیقات انجام شده خارجی
۲ – ۱6 – ۲ – تحقیقات انجام شده داخلی
منابع فارسی
منابع غیر فارسی

بلوغ سازمانی
به تازگی مفهومی جدید در مبانی نظری مدیریت مطرح شده است که از آن به بلوغ سازمانی یاد می‌کنند . بلوغ سازمانی بسان خط‌کشی است که اقدامات و فرآیند‌های سازمانی را سنجیده و در سطوح مختلف دسته‌بندی می‌کند . این سطوح در واقع منشور راهنمایی را می‌ماند که سازمان‌ها را در رتبه‌بندی فرآیندهای مهم کاری یاری می‌رساند . در واقع هر سازمانی با ارزیابی فرآیندهای مختلف در حوزه‌های مرتبط با ماموریت اصلی‌اش در می‌یابد تا چه اندازه در آن فرآیند توانمند است و آیا به بلوغ سازمانی در آن فرآیند رسیده است یا خیر . پس در واقع بلوغ سازمانی به اندازه‌ای که یک سازمان صراحتا و بدون تناقض ، اقدامات و فرآیندهای مستند شده ، مدیریت شده ، اندازه‌گیری شده و کنترل شده را در سطوح مختلفی طبقه‌بندی کرده و پیوسته بهبود می‌دهد ، اشاره دارد . بلوغ فرآیندهای سازمانی از طریق ارزیابی‌ها اندازه‌گیری می‌شود .
یک سطح بلوغ ، یک وضعیت تکاملی مشخص برای موفقیت یک فرآیند است که به حد بلوغ رسیده است . مدل‌‌های مختلفی برای نمایش بلوغ سازمان‌ها ارائه شده‌اند . مفهوم اولیه چارچوب بلوغ بوسیله واتس هامفری و همکارانش در شرکت آی‌بی‌ام در 1980 مطرح شد . هامفری در 27 سال فعالیتش در آی‌بی‌ام متوجه شد که بین کیفیت یک محصول نرم‌افزار با کیفیت فرآیند تولید آن ارتباط مستقیم وجود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید