پیشینه و مبانی نظری برونسپاری و بررسی بهای تمام شده خدمات

پیشینه و مبانی نظری برونسپاری و بررسی بهای تمام شده خدمات

پیشینه و مبانی نظری برونسپاری و بررسی بهای تمام شده خدمات
مبانی نظری وپیشینه تحقیق برونسپاری و بررسی بهای تمام شده خدمات

فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق
1 – 2 مقدمه 12
2 – 2 بخش اول : تاریخچه ومفاهیم برون سپاری و مزایا و معایب آن 13
1 – 2 – 2 تاریچه برون سپاری 13
2 – 2 – 2 تعریف برون سپاری : 15
3 – 2 – 2 مفهوم برون سپاری : 15
4 – 2 – 2 مزایای برون سپاری 16
5 – 2 – 2 معایب برون سپاری 17
6 – 2 – 2 براي برون سپاري چه اقداماتي لازم است ؟ 18
7 – 2 – 2چرا برون‌سپاري ؟ 20
8 – 2 – 2چه نوع فعاليت هايي را مي توان برون سپاری کرد ؟ 20
9 – 2 – 2 عوامل موثر بر موفقیت روابط برون سپاری 22
10 – 2 – 2برون‌سپاري‌هاي موفق 24
11 – 2 – 2مراحل 10 گانه گارتنر جهت موفقيت در برون سپاري 25
3 – 2 بخش دوم : شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی و میزان فعالیتهای آن و فعالیتهای که قابل برون سپاری هستند . 25
1 – 3 – 2تاریخچه صنعت آب در ایران 25
2 – 3 – 2تاریخچه شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی 27
3 – 3 – 2موضوع وهدف شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی 28
4 – 3 – 2مرکز شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی 28
5 – 3 – 2چه خدماتي را بايد برون‌سپاري كرد ؟ 29
6 – 3 – 2فعالیتهای شرکت آب و فاضلاب که قابل برون سپاری هستند . 29
4 – 2 بخش سوم : بررسی بهای تمام شده خدمات شرکت آب و فاضلاب و اجزای آن 30
1 – 4 – 2 حسابداری بهای تمام شده : 30
2 – 4 – 2 کاربرد حسابداری بهای تمام شده : 31
3 – 4 – 2تعریف بهای تمام شده کالاو خدمات 31
4 – 4 – 2 عوامل بهای تمام شده : 32
5 – 4 – 2 هدف و کاربرد بهای تمام شده 33
6 – 4 – 2بهای تمام شده خدمات در صنعت آب و فاضلاب 34
1 – 6 – 4 – 2 تعریف بهای تمام شده آب شرب 34
2 – 6 – 4 – 2 تعریف بهای تمام شده خدمات دفع فاضلاب 35
3 – 6 – 4 – 2 هزینه های فرایندی تولید آب شرب 35
4 – 6 – 4 – 2 هزینه های فرایندی خدمات دفع فاضلاب 36
5 – 6 – 4 – 2 هزینه های غیر فرایندی بهای تمام شده آب و خدمات دفع فاضلاب 37
5 – 2 بخش چهارم – بررسی تطبیقی بهای

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید