پیشینه و مبانی نظری اهداف گزارشگري مالي و تصميم گيري اقتصادي

پیشینه و مبانی نظری اهداف گزارشگري مالي و تصميم گيري اقتصادي

پیشینه و مبانی نظری اهداف گزارشگري مالي و تصميم گيري اقتصادي مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف گزارشگري مالي و تصميم گيري اقتصادي
فصل دوم : مروري بر ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
2 – 1 – اطلاعات وگزارش هاي مالي و نقش آنها در تصميم گيري ………………………………………………………… 10
2 – 2 – اهداف گزارشگري مالي ……………………………………………………………………………………………………. 10
2 – 3 – تصميم گيري اقتصادي ……………………………………………………………………………………………………….. 12
2 – 4 – استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداري ……………………………………………………………………………….. 13
2 – 5 – نقش گزارشگري مالي در بازار سرمايه …………………………………………………………………………………… 15
2 – 6 – اثرات ارائه صورت هاي مالي بر قضاوت سرمايه گذاران در تصميمات سرمايه‌گذاري ………………………. 16
2 – 7 – صورت هاي مالي اساسي …………………………………………………………………………………………………….. 15
2 – 8 – نسبت‌هاي مالي ………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2 – 8 – 1 – نسبت‌هاي نقدينگي ……………………………………………………………………………………………………….. 19

2 – 8 – 2 – نسبت‌هاي فعاليت …………………………………………………………………………………………………………….. 19
2 – 8 – 3 – نسبت‌هاي اهرمي ……………………………………………………………………………………………………………. 20
2 – 8 – 4 – نسبت‌هاي سودآوري ……………………………………………………………………………………………………….. 20
2 – 8 – 5 – نسبت‌هاي ارزش بازار ………………………………………………………………………………………………………… 20
2 – 9 – تاريخچه استفاده از نسبت‌هاي مالي ……………………………………………………………………………………………. 20
2 – 10 – نقاط قوت نسبت‌هاي مالي ……………………………………………………………………………………………………… 21
2 – 11 – محدوديت‌هاي نسبت‌هاي مالي ……………………………………………………………………………………………….. 22
2 – 12 – پيش بيني بازده سهام در فرايند تصميم گيري سرمايه گذاري …………………………………………………………. 23
2 – 13 – نظريه ارزشيابي و مدل هاي ارزشيابي سهام عادي ……………………………………………………………………… 25
2 – 13 – 1 – مدل هاي تنزيل جريانات نقدي ………………………………………………………………………………….. 26 3 – 1 – 1 – مدل والتر ……………………………………………………………………………………………………………………………. 26
2 – 13 – 1 – 2 – مدل گوردن ………………………………………………………………………………………………………………….. 27
2 – 13 – 1 – 5 – مدل كرنل …………………………………………………………………………………………………………………….. 27
2 – 13 – 2 – شيوه هاي ارزيابي نسبي ( به کمک نسبت هاي بازار )………………………………………………………………………………. 27
2 – 13 – 2 – 1 – نسبت قيمت به سود هر سهم ………………………………………………………………………………………………………….. 28
2 – 13 – 2 – 2 – نسبت قيمت به ارزش دفتري …………………………………………………………………………………………………………. 30
2 – 13 – 2 – 3 – نسبت قيمت به جريان نقدي هر سهم …………………………………………………………………………………………… 32
2 – 13 – 2 – 4 – نسبت قيمت به فروش هر سهم ……………………………………………………………………………………………………… 33
2 – 14 – روش هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار ……………………………………………………………………………………….. 34
2 – 14 – 1 – روش نموداري ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
2 – 14 – 2 – روش اصولي ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
2 – 14 – 3 – روش پورتفوليو ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35
2 – 14 – 3 – 1 – خريد انواع سهام و کاهش ريسک …………………………………………………………………………………………………….. 35
2 – 14 – 3 – 2 – تعداد سهام مورد نياز براي کاهش ريسک سبد سهام ( پژوهش هاي تجربي )………………………………….. 37
2 – 15 – نسبت هاي بازار و سبد سهام ……………………………………………………………………………………………………………………… 38
2 – 15 – مروري بر پژوهش هاي انجام شده ……………………………………………………………………………………………………………… 38
2 – 15 – 1 – پژوهش هاي خارجي ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
عنوان صفحه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید