پیشینه و مبانی نظری اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری

پیشینه و مبانی نظری اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری

پیشینه و مبانی نظری اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری
فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق
1 – 2 مقدمه 16
2 – 2 اهداف عمده حسابداری 17
3 – 2 گزارشهای حسابداری 17
1 – 3 – 2 گزارشهای درون سازمانی 18
2 – 3 – 2 گزارشهای برونسازمانی 18
4 – 2 استفادهکنندگان گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها 18
1 – 4 – 2 سرمایهگذاران 19
2 – 4 – 2 نیازهای اطلاعاتی سرمایهگذاران ( بخش عمومی و بخش خصوصی ) 20
3 – 4 – 2 سرمایه گذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها 20
4 – 4 – 2 اعطاءکنندگان وام ، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها 21
5 – 4 – 2 نیازهای اطلاعاتی فروشندگان کالاها و خدمات 22
6 – 4 – 2 مشتریان 22
7 – 4 – 2 نیازهای اطلاعاتی مدیریت 22
8 – 4 – 2 کارکنان 22
9 – 4 – 2 دولت و نیازهای آن 23
10 – 4 – 2 جامعه 23
5 – 2 اهداف گزارشگری مالی 24
1 – 5 – 2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی 24
2 – 5 – 2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری 24
3 – 5 – 2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد 25
4 – 5 – 2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی 26
5 – 5 – 2 فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیشبینی وضعیت آتی 27
6 – 2 مقایسۀ سهامداران ( سرمایه گذاران ) با گروههای ذینفع 28
9 – 2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن 30
1 – 9 – 2تعریف جریان وجوه نقد آزاد 30
2 – 9 – 2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد 30
3 – 9 – 2 مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد 31
10 – 2 نظریه مدیریت سود 33
1 – 10 – 2ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود 34
2 – 10 – 2 منتخب نظریه های رقیب 35
3 – 10 – 2نظریه ی شرکت 37
4 – 10 – 2 رویکرد هزینه ی قراردادها 39
5 – 10 – 2 دیدگاه مدیریت سود 42
6 – 10 – 2 رویکرد تصمیم گیری 43
7 – 10 – 2 دیدگاه مدیریت سود 45
8 – 10 – 2 رویکرد سیاسی – قانونی 46
9 – 10 – 2 دیدگاه مدیریت سود 49
11 –

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید