پیشینه و مبانی نظری اهداف آموزش وپرورش دوره ابتدای

پیشینه و مبانی نظری اهداف آموزش وپرورش دوره ابتدای

پیشینه و مبانی نظری اهداف آموزش وپرورش دوره ابتدای مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف آموزش وپرورش دوره ابتدای , ویژگی های کودکان در دوره ابتدایی

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق 13
مقدمه 14
1 – 2 اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدايي 15
1 – 1 – 2 اهداف اعتقادي 15
2 – 1 – 2 اهداف اخلاقي 16
3 – 1 – 2 اهداف علمي و آموزشي 16
4 – 1 – 2 اهداف فرهنگي ، هنري 16
5 – 1 – 2 اهداف اجتماعي 16
6 – 1 – 2 اهداف زيستي 17
7 – 1 – 2 اهداف سياسي 17
8 – 1 – 2 اهداف اقتصادي 17
2 – 2 ويژگي‌هاي كودكان در دوره ابتدايي 17
3 – 2 مواد و برنامه‌هاي درسي دوره ابتدايي 20
4 – 2 درون داده‌هاي نظام آموزش ابتدايي 22
1 – 4 – 2 منابع انساني 22
2 – 4 – 2 منابع مادي نظام آموزش ابتدايي 23
1 – 2 – 4 – 2 منابع كالبدي 23
2 – 2 – 4 – 2 منابع تجهيزاتي 25
3 – 4 – 2 منابع مالي 25
5 – 2 تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر دانش آموزان 26
6 – 2 تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر معلم 28
7 – 2 تاثير محيط بر فعاليت‌هاي نظام آموزشي 29
8 – 2 كلاس‌هاي درس چند پايه 30
9 – 2 مشكلات تحصيلي دانش آموزان در مدارس 32
1 – 9 – 2 افت تحصيلي و عوامل موثر بر آن 32
2 – 9 – 2 ترك تحصيل 34
3 – 9 – 2 نارسايي‌هاي يادگيري ويژه 35
10 – 2 مشكلات رفتاري دانش آموزان در مدارس 37
1 – 10 – 2 ترس از مدرسه 37
2 – 10 – 2 فرار از مدرسه 37
3 – 10 – 2 اختلال لجبازي و نافرماني 38
4 – 10 – 2 رفتارهاي نامناسب يا ناپخته 39
5 – 10 – 2 بيش فعلي همراه با كمبود توجه 39
6 – 10 – 2 اضطراب 40
7 – 10 – 2 بي نظمي در سلوك 41
11 – 2 مدارس و دانش آموزان موفق 41
12 – 2 فضاهاي آموزشي مدارس 42
1 – 12 – 2 كلاس درس نظري 42
2 – 12 – 2 كلاس درس تجربي 43
13 – 2 فضاهاي پرورشي 45
1 – 13 – 2 كتابخانه 46
2 – 13 – 2سالن چند منظوره 46
3 – 13 – 2 نمازخانه 47
4 – 13 – 2 اتاق فعاليت‌هاي پرورشي 47
5 –

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید