پیشینه و مبانی نظری انگیزه معلمان و مدیران

پیشینه و مبانی نظری انگیزه معلمان و مدیران

پیشینه و مبانی نظری انگیزه معلمان و مدیران مبانی نظری وپیشینه تحقیق انگیزه معلمان ومدیران

فصل دوم
مباني نظري :
شايد بتوان تاريخ روان شناسي را تاريخ بحث انگيزه ( انگيزش ) دانست كه هميشه و براي همه روان شناسان و فيلسوفان مطرح بوده و هست . انسان هم منشأ پرسش است و هم منشأ پاسخ . چرا كه يكي از عوامل رشد و تكامل همين پرسش ها و پاسخ هاست .
روان شناسان درباره ماهيت انگيزش اختلاف نظر دارند و بنابراين اصطلاح انگيزش را متفاوت تعريف كرده اند . اكثر تعريف هاي انگيزش به سه جنبه در رفتار فرد برانگيخته اشاره مي‌كنند : ( شعاري نژاد ، علي اكبر ، 1378 )
جنبة انرژي زايي
جنبه مقاومت
جنبة‌جهت دهي يا جهت دار بودن
اگرچه برخي از تعريف ها روي يكي از اين سه جنبه ، بيش از دو جنبة ديگر تأكيد مي‌كنند ، ‌با توجه به فرايند انگيزش مي‌توان به دلايل پرداختن به انگيزش در رفتار انسان پي برد كه عبارتند از : اول ، به اين دليل كه غالباً مشاهدات اتفاقي و علمي ( كنترل شده ) نشان داده اند كه چيزي ماشه « رفتاري » را كشيده است .
دوم ، براي اين كه گاهي اوقات ، ما به روش و شيوه خاصي رفتار مي‌كنيم و گاهي به روش ديگر ، چرا ؟ چنين مي‌شود ؟ يعني چرا از وقتي به وقت ديگر فرق مي‌كند ؟ از قرار معلوم ، زماني كه رفتاري از ما سرمي‌زند انگيزش وجود دارد وگرنه آن رفتار سر نمي‌زند .
سوم ، اين كه مفهوم انگيزش كمك مي‌كند كه توجيه و تبيين كنيم چرا « رفتاري » در موقعيت خاص رخ مي دهد و در موقعيت هاي ديگر سر نمي‌زند ؟
چهارم ، اين كه علاوه بر آن ، مفهوم انگيزش توان ما را نسبت به شناخت و پيش بيني رفتار مي افزايد و اين نيز طبعاً ما را در كنترل رفتار كمك خواهد كرد . به همين سبب ، روان شناسان ، تقريباً همگي براين باورند كه انسان ، در هر سن ، بدون انگيزش ، فعاليت نمي‌كند . ( شعاري نژاد ، علي اكبر ، 1378 )
از آنچه گفته شد مي‌توان نتيجه گرفت كه انگيزش در پيدايش رفتار معين تقريباً نقش محوري ايفا مي‌كند .
و يادگيري نيز بدون انگيزش انجام نخواهد گرفت . به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه :
انگيزش ، تعيين كننده تقويت هاست .
انگيزش ، توجيه كننده جهت گيري هدف هاست .
انگيزش ، تعيين كننده ميزان صرف وقت در فعاليت هاي مختلف است . ( ليت لي كيج و ديويدسيب ، برلانيز ، 1374 )

ما با بحث انگيزش در مي يابيم كه چه عامل دروني و بيروني باعث پيدايش رفتار خاصي در شخص يا گروه مي‌شود . آنچه رفتار ما را هدايت مي‌كند و جهت مي دهد و شخص را تا دست يافتن به خواسته اش فعال نگه مي دارد . به عبارت ديگر در بحث انگيزش رفتار ، در واقع به تعليل رفتار يا افكار واعمال فرد يا گروه مي پردازيم

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید