پیشینه و مبانی نظری انحرافات اجتماعی و جرم زنان

پیشینه و مبانی نظری انحرافات اجتماعی و جرم زنان

پیشینه و مبانی نظری انحرافات اجتماعی و جرم زنان مبانی نظری وپیشینه تحقیق انحرافات اجتماعی وجرم زنان

انحرافات اجتماعي
رفتارهايي كه با معيار ها و هنجارهاي اجتماعي سازگار و منطبق نيست وقتي تعداد جرائم و بزهكاري ها از حد معيني از يك جامعه گذشت مي‌توان از ان به عنوان يك بيماري اجتماعي يا آسيب نام برد . ( فهيم ، مأوي ، شماره 74 : 5 )
كجروي deviance
رفتاري است مغاير با معيارهاي پذيرفته شده يا انتظار اجتماعي گروه يا جامعه خاص ، رفتارهاي گوناگون نظير تقلب ، ارتشاء ، جنايت ، اعتياد ، انحرافات جنسي و … را در بر مي‌گيرد . ( ساروخاني ، ‌دايره المعارف علوم اجتماعي ) به بيان ديگر هر جامعه اي ازاعضاي خود انتظار دارد از ارزش‌ها و هنجارهاي رفتاري كه به زندگي اجتماعي آنان نظم و انسجام مي بخشد پيروي مي‌كنند ، اما در هر وضعيت اجتماعي در بين اعضاي جامعه عده اي پيدا مي‌شوند كه پاره اي از اين ارزش‌ها و هنجارها را رعايت نمي‌كنند كه اين عمل را كجروي يا انحراف مي نامند .
آسيب‌شناسي Pdathology
از جمله واژه هايي كه بسياري آن را مفهومي مترادف با كجروي مي دانند . آسيب‌شناسي وظيفه ريشه يابي بيماري هاي تني راه به عهده دارد و قلمرو جامعه‌شناسي نيز آسيب‌شناسي اجتماعي نهاده مي‌شود . ( سليمي ، جامعه‌شناسي كجروي : 233 )

آسيب‌شناسي اجتماعي
مطالعه ناهنجاري هاو آسيب‌هاي اجتماعي نظير بيكاري ، اعتياد ، فقر ، خودكشي ، طلاق ، ولگردي و گدايي و … همراه با علل آثار و عوارض ، شيوه هاي پيشگيري و درمان آنها به انضمام مطالعه شرايط بيمار گونه و نابسامان اجتماعي است . آسيب‌شناسي اجتماعي مطالعه خاستگاه اختلالها و بي نظمي هاو نابساماني هاي اجتماعي است . ( ابهري ، آسيب‌هاي اجتماعي : 4 )
نابهنجاري
يكي از مفاهيم نزديك به انحراف است فرد نابهنجار كسي است كه فاقد سازگاري بافت كلي يك نظام باشد كه يادر كارايي يك نظام مفسر يا با انتظار و توقع مردم نا همخوان و يا از آنچه معمول و متداول و طبيعي شمرده مي‌شود متمايز باشد . ( محمدي ، ‌ آسيب‌هاي اجتماعي زنان در دهة 80 – 1370 : 22 )
به بيان ديگر رفتاري نابهنجار ، انحراف و آسيب تلقي مي‌شود كه حاوي انحرافات گسترده اي از معيار هاي اجتماعي باشد . از نظر جامعه‌شناسي ، مشروعيت و نابهنجار خار بودن يك رفتار از نوع ديدگاه و انتظار يك جامعه يا هر گروه اجتماعي ناشي مي‌شود و در صورتي انحراف تلقي مي‌شود كه هنجارهاي مكرر و در حدي گسترده ناديده گرفته شود . ( شريعتمداري ، كتاب زنان ، شماره 17 : 52 )

بزهكار
كسي كه بر خلاف مسير و موازين مورد قبول جامعه گام بر ميدارد و رفتاري خلاف رفتار انسانهاي منضبط و معقول انجام مي‌دهد .
بزهكاري
شامل كليه اعمال و ناهنجاري هايي مي‌شود كه به دليل عوامل رواني بيروني از فرد سر زده و ضد ارزشهاي اجتماعي محسوب مي‌شود . ( اصلاح و تربيت ، 1381 ، ج6و7 : 50 )
جرم
از

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید