پیشینه و مبانی نظری افسردگی

پیشینه و مبانی نظری افسردگی

پیشینه و مبانی نظری افسردگی مبانی نظری افسردگی
مقدمه
ارتباط میان تن و روان از زمان های دور یعنی از 10000 سال پیش از میلاد مورد توجه بوده است . یکی از عواملی که بر سلامت روانی تأثیر می گذارد ، بستری شدن در بیمارستان می باشد که به علت تغییر در الگوی معمول زندگی واکنش های گوناگونی را به دنبال دارد . گاهی بستری شدن ، می تواند سبب افزایش واکنش های روانی فرد شود . افسردگی و اضطراب از شایع ترین اختلال های روانی هستند که افراد و جوامع را در سرتاسر جهان تحت تأثیر قرار می دهند . بررسی های گوناگون درباره میزان شیوع افسردگی و اضطراب برآورده های متفاوتی را از میزان شیوع این اختلال ها ارائه نموده است . برخی از بررسی ها میزان شیوع افسردگی را در طول عمر افراد حدود 25 – 10درصد گزارش کرده اند ( کاپلان ، سادوک ، 1994 ).
گروه دیگری میزان شیوع افسردگی را در مردان 16 – 6 / 2درصد و در زنان 24 – 7 / 6درصد گزارش نموده اند ( بروکینگ ، ریتر و توماس ، 1992 ). هم چنین میزان شیوع اضطراب و افسردگی در سطح جامعه به ترتیب18 – 14درصد و میزان شیوع اضطراب و افسردگی در مراجعین مراکز اورژانس 9 – 7 درصدگزارش شده است ( سارتوریوس ، 1993 ).
میزان شیوع نقطه ای افسردگی در ایران ، 7 / 53 – 87 / 11درصد می باشد . زنان با شیوع 5 / 30درصد بیش از مردان با شیوع 2 / 19درصد دچار اختلال های اضطرابی می شوند ( کاپلان ، سادوک ، 1994 ).
در ایران نیز مطالعاتی در زمینه شیوع افسردگی در نوجوانان انجام شده است . نتایج به دست آمده از ( شجاعی زاده و رضا فیانیانی ، 1380 ) که با استفاده از مقیاس افسردگی زونگ بر روی 24 دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی شهر کازرون به عمل آمد ، نشان داد که 8 / 28 درصد از این دانش آموزان دارای افسردگی خفیف ، 6 / 9 در صد دارای افسردگی متوسط ، 3 / 3 درصد دارای افسردگی شدید و 3 / 1 درصد دارای افسردگی عمیق بودند . اگر چه تخمین حاصل از این داده ها دامنة وسیعی را در بر می گیرد ، اما به هر حال افسردگی در کودکان و نوجوانان یک معضل بهداشت روانی مهم است که در حال گسترش و شیوع است . این در حالی است که تلاش های صورت گرفته با درمان این مشکل متناسب نبوده است .( علاقه بندراد و فرهی ، 1380 ).
عوامل بی شماری با شروع ، مدت و عود افسردگی زودرس ، در ارتباط هستند . از جملة این عوامل ، می توان از شاخص های جمعیت شناختی مانند سن ، جنس و وضعیت اقتصادی – اجتماعی نام برد ( دانش منفرد ، 1380 ). به نظر می رسد تفاوت های مربوط به جنس در میزان شیوع افسردگی مؤثر باشند .
دختران در نوجوانی از استعداد بیشتر برای ابتلا به اختلالات خلقی و افسرده گون برخوردارند . بررسی های اخیر

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید