پیشینه و مبانی نظری افسردگی پس از زایمان

پیشینه و مبانی نظری افسردگی پس از زایمان

پیشینه و مبانی نظری افسردگی پس از زایمان به نام خدا
پایان نامه روانشناسی درباره افسردگی پس از زایمان
انواع اختلالات روانپزشکی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان
سارتر و بـارجیوس ( 1999 ) عـوارض روانـپزشکی و هیجانی پس از زایمان را به سه دسته زیر‌ تقسیم‌ بندی کرده‌اند :
غم پس از زایمان : کمترین شدت افسردگی را دارد ، شروع‌ آن در هـفته نـخست پس از زایمان است . اکثر‌ اوقات‌ در‌ روز سوم یا چهارم پس از زایمان‌ دیده‌ می‌شود . یک اختلال خلقی ناپایدار است کـه 24 تـا 72 ساعت پس از تولد‌ نوزاد‌ رخ می‌دهد و با علایم‌ خلق‌ غمگین ، غم‌ ناپایدار ، ‌ عدم‌ توانایی هـیجانی ، مـلامت و سـرزنش ، اختلال‌ خواب‌ و اختلال خلقی ناپایدار مشخص می‌شود ( پیت 1973 ، یالوم و همکاران ، 1968 ). غم پس از زایمان خود محدود‌ شـونده 7 اسـت و معمولا‌ 10 روز پس از زایمان‌ کاهش‌ معنی‌دار در آن دیده می‌شود . دامنه تخمین شیوع آن بین 33 درصد ( هاندلی و همکاران‌ ، 1980 ) تا 70 درصد ( هریس ، 1980 ) اسـت‌ و ایـن مـوضوع تا‌ اندازه‌ای‌ به ملاک تشخیصی بستگی‌ دارد .
روان‌پریشی پس از زایمان : یک اختلال ناتوان کننده و نادر است که مـعمولا بـه‌ بستری‌ کردن نیاز دارد . در هر 1000 زایمان‌ یک‌ یا دو‌ نفر‌ مادر‌ به آن مبتلا مـی‌شوند ( هرزوک‌ و دیتری ، 1976 ؛ کندل و همکاران ، 1987 ). در زایمان نخست در حدود 50 % ‌ و در زایمان دوم در حدود 40 % ‌ مادران‌ ممکن‌ است‌ به‌ این اختلال مـبتلا‌ شـوند . این‌ نـشانگان با نشانه‌هایی از قبیل ناتوانی زیاد ، گیجی و منگی ، هذیانها و نشانه‌های توهم پایدار‌ ، تـحریک‌پذیری و بـی‌ثباتی هیجانی و نگرانیهای وسواس‌گونه‌ در‌ مورد‌ نوزاد ، ‌ افکار‌ خاص‌ و میل به آزردن کودک یا خود همراه است ( براکینگتون و همکاران ، 1981 ؛ هـرزوک و دیـتری ، 1976 ). این علایم معمولا از روز سوم زایمان شروع می‌شوند . علایم دیگر عبارتند از سوءظن ، ‌ بی ربـطی کـلام ، بی‌علاقگی به طفل ، بی میلی نسبت بـه مـراقبت از آن و مـمکن است بیمار زایمان یا ازدواج را انکار کند و ادعـای بـاکره بودن نماید .
افسردگی پس از‌ زایمان : افسردگی پس از زایمان یک اختلال شایع و ناتوان کننده روانی اجتماعی است ( کوروین ، کوهن ، جارت و ساتسفورد ، 2010 ) که ممکن است حداکثر طی چهار هفته اول پس از زایمان آغاز گردد . اگر چه بعضی مطالعات شروع آن را تا 12 ماه پس اط زایمان گزارش کرده اند ( مراکی و خیر آبادی ، 2012 ). شیوع افسردگی پس اط زایمان از 13 الی 20 درصد ( سمیر ، ولز – نیسروم و نیسین ، 2013 ) و در شرایط خاص تا 41 درصد گزارش شده است که این تفاوت به نحوه نمونه گیری ، زمان بررسی ، معیارهای متفاوت تشخیصی ( افسردگی ماژور با مینور )، ابراز خود گزارش دهی و روش مطالعه مرتبط است . بطوری که

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید