پیشینه و مبانی نظری افسردگی جوانان

پیشینه و مبانی نظری افسردگی جوانان

پیشینه و مبانی نظری افسردگی جوانان مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی جوانان

پیشینه ی تحقیق
در تحقیقي کرمی و عساکره ( 1386 ) با عنوان « شناسایی بررسي افسردگي ( دپرس ) در بين جوانان شهرستان ايذه که بوسیله ی پرسشنامه ی محقق ساخته ی 30 سؤالی انجام شد با جامعه ی آماری 610 نفری و نمونه ی آماری 291 نفری دختران پایه ی اول متوسطه ی شهرستان ايذه ( مهمترين علل افسردگي از ديدگاه جوانانو جوانان عبارت بوده است از :
1 – عامل شخصی و خانوادگی با 16 ماده .
2 – عامل معلم با 10 ماده .
3 – عامل نظام مدرسه ای با 4 ماده .
در این تحقیق مهمترین عوامل ایجاد کننده افت تحصیلی از دیدگاه معلمان عبارت بوده است از 1 – ضعف انگیزه و بی هدفی دانش آموزان ، 2 – توجه روزافزون به مد و آرایش ، 3 – عدم اعتماد به نفس ، 4 – عدم ارتباط صحیح با دبیران و کم توجهی بعضی از دبیران به جوانان پر تلاش .
در تحقیقی دیگر جباری ( 1385 ) با عنوان « بررسی علل و عوامل افت تحصیلی درس ریاضی دوره راهنمایی از دیدگاه جوانانو دبیران منطقه بندر امام خمینی » که به وسیله ی پرسشنامه ی محقق ساخته 34 سؤالی انجام شد با جامعه ی آماری 1557 نفری دانش آموز و 30 نفر دبیر و نمونه آماری 409 نفری جواناندوره ی راهنمایی منطقه ی بندر امام خمینی چنین بدست آوردند که :
عامل افت تحصیلی درس ریاضی از دیدگاه جواناندو عامل مؤثر 1 – عامل معلمبا 17 ماده ، 2 – عامل شیوه های مطالعه با 6 ماده ، مهمترین عوامل و ماده هایی هستند که از دیدگاه
جوانانباعث افت تحصیلی در درس ریاضی می باشند . در این تحقیق مهمترین عوامل ایجاد کننده افت تحصیلی از دیدگاه معلمان عبارت بوده است از عدم ممارست و تمرین کافی جواناندر منزل ، کم بودن ساعات تدریس هفتگی ، نداشتن علاقه و انگیزه ی تحصیلی در جوانان ، وجود تک ماده ( تبصره ) در سالهای قبل در درس ریاضی ، عدم وجود وسایل کمک آموزشی سمعی – بصری در مدارس ، توجه جوانانبه مسائل غیر رسمی در حین تدریس معلم ، امکانات و فضای آموزشی نامناسب کلاس های درس .
پولادی ( 1375 ) در پایان نامه ی خود با عنوان بررسی عوامل افت تحصیلی در دبیرستان های پسرانه شهرستان اهواز که بوسیله ی پرسشنامه انجام گرفت با جامعه آماری کلیه ی جوانانپسر اول تا چهارم رشته های مختلف دبیرستانهاي پسرانه شهرستان اهواز در سال تحصیلی 73 – 72 و نمونه ی آماری 400 نفر 10 عامل به عنوان عوامل مهم افت تحصیلی در دبیرستانهای اهواز استخراج شد . که در مجموع این 10 عامل به مقدار 47 % از کل واریانس افت تحصیلی را تعیین می کنند عناوین 10 عامل انتخاب شده عبارتند از :
1 – مسائل مربوط به برنامه ریزی آموزشی .
2 – مشکلات خانوادگی و سلامتی .
3 – مشکلات محیطی – آموزشگاهی .
4 – مسائل

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید