پیشینه و مبانی نظری اعتماد در سازمان

پیشینه و مبانی نظری اعتماد در سازمان

پیشینه و مبانی نظری اعتماد در سازمان اعتماد در سازمان
در سالهاي اخير ، استفاده از مفهوم اعتماد ، افزايش قابل ملاحظه اي در ادبيات مديريت داشته است . در اكثر تعاريف اعتماد ، به يك كاركرد كليدي اشاره ميشود كه عبارت است ازمديريت ريسك و عدم اطمينان و آسيب پذيري كه در تبادلات وجود دارد .
در واقع اعتماد ، شكل متفاوتي از اطمينان یک نوع ارتباط است زيرا قضاوتهاي مبتني براعتماد در سطحي از عدم اطمينان نسبت به انگيزشهاي ديگران به وجود ميآيند کاستالدو ( 2007 ) هفتاد ودو تعریف انجام شده از سال1960میلادی را گردآوری نموده است که بیشتر صاحب نظران براین باورند که اعتماد در برگیرنده انتظارات مثبت در خصوص رفتارهای دیگران می باشد که البته بااقدامات دیگران نیز ممکن است مورد آسیب قرار گرفته وبه آن خدشه وارد شود .

تعریفی از اعتماد که از عمومیت وپذیرش بیشتری برخوردار است توسط « مایر » وهمکارانش ( 1995میلادی ) ارائه شده است که عبارت است از :
‘ میزان آسیب پذیری تمایلات واشتیاق یک طرف تعامل به اقدامات طرف مقابل ( باتوجه به انتظاری که از عملکرد طرف مقابل در انجام رفتاری خاص دارد ، که برای اعتمادکننده دارای اهمیت است ) بدون در نظر گرفتن توانایی کنترل و نظارتی که فرد بر طرف مقابل اعتماد گفته می شود .’
« انتظارات » نوعا به باور در توانایی ، خیرخواهی وصداقت اعتمادشونده در انجام تعهداتی که به اعتمادکننده دارد ، اشاره دارد . « اهمیت تمایلاتی که آسیب پذیراست » نیز بیانگر این موضوع است که اعتماد با اعمال ریسک مرتبط است به گونه ای که اشتیاق به طرف مقابل را پایین آورد .
اگر اقدامات با اطمینان کامل وبدون ریسک همراه باشد ، نیازی به اعتماد نخواهد بود . اعتماد زمانی مورد نیاز است که بین عوامل ، ارتباط متقابل وجودداشته باشد ، بطوری که منافع یک طرف بدون اعتماد و اتکا به طرف مقابل قابل تحقق نباشد .( jagd , z15 , p . 260 )
2 – 1 – 1 ) سطح اعتماد
اعتماد به فرد ، گروه وسازمان جز سطوح اعتماد است . تحقیقات نشان می‌دهند که عدم اعتماد به یک کمپانی از عمده‌ترین دلایل خریدنکردن مشتریان می‌باشد . پر مخاطره بودن محیط اینترنت و ترس از کلاهبرداری‌ها و سوء‌استفاده از کارت‌های اعتباری از جمله دلایل عدم اعتماد مشتریان می‌باشد . در نتیجه عدم اعتماد منجر به عدم وفاداری مشتری می‌شود . عواملی چون حفظ حریم خصوصی و امنیت ، مارک معتبر ، تائید شخص ثالث ، شرایط و ضوابط استاندارد ، قابلیت اطمینان ، ارتباطات و تعاملات در رفع نگرانی مشتریان و افزایش اعتماد آنها موثر است .

2 – 1 – 2 ) ابعاد اعتماد :
ابعادكليدي پنهان درمفهوم اعتمادكدامند ؟ مدارك وشواهدتازه پنج بعدراشناسايي كرده است :
صداقت ، شايستگي ، ثبات ، وفاداري ، ركوراست بودن . ( شکل شماره2 – 1 )

شکل 2 – 1 ابعاد اعتمادطبق نظررابینز
1 ) صداقت : صداقت بردرستی وشرافت دلالت دارد . به نظر می رسد که به هنگام ارزیابی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید