پیشینه و مبانی نظری اعتبار بخشی و فرهنگ سازمانی

پیشینه و مبانی نظری اعتبار بخشی و فرهنگ سازمانی

پیشینه و مبانی نظری اعتبار بخشی و فرهنگ سازمانی مبانی نظری . پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی

فصل دوم ادبیات تحقیق 20
2 – 1 ) اعتبار بخشی : 21
2 – 1 – 1 ) مدل های اعتبار بخشی : 23
2 – 1 – 2 ) ارزیابی مدل های اعتبار بخشی : 23
2 – 1 – 2 – 1 ) مدل JCI : 24
2 – 1 – 3 ) مراحل اجرای اعتبار بخشی : 25
2 – 1 – 3 – 1 ) خود ارزیابی : 25
2 – 1 – 3 – 2 ) بررسی حضوری : 25
2 – 1 – 3 – 3 ) اجرا بازرسی : 26
2 – 1 – 4 ) کاربرد : 26
2 – 1 – 4 – 1 ) رفتار پرسنلی : 26
2 – 1 – 4 – 2 ) گسترش تغییرات : 27
2 – 1 – 4 – 3 ) تاثیرات سازمانی : 27
2 – 1 – 4 – 4 ) تاثیرات مالی : 27
2 – 1 – 4 – 5 ) دیدگاه مشتریان و رضایتمندی بیماران : 28
2 – 1 – 4 – 6 ) افشای عمومی : 28
2 – 1 – 4 – 7 ) اندازه گیری کیفیت : 28
2 – 1 – 4 – 8 ) توسعه تخصص ها : 29
2 – 1 – 4 – 9 ) اعتبار بخشی و توریسم درمانی : 29
2 – 1 – 5 ) چالش های عمده استقرار اعتبار بخشی : 30
2 – 1 – 6 ) اهداف اعتبار بخشی : 30
2 – 2 ) فرهنگ سازمانی 31
2 – 2 – 3 – 1 ) مدل کامرون و کویین : 32
2 – 2 – 3 – 2 ) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن : 32
2 – 2 – 3 – 4 ) مدل فرهنگ سازمانی دفت : 32
2 – 2 – 3 – 5 ) مدل دنیسون : 33
2 – 2 – 3 – 5 – 1 ) درگیر شدن در کار : 33
2 – 2 – 3 – 5 – 2 ) سازگاری : 33
2 – 2 – 3 – 5 – 3 ) انطباق پذیری : 34
2 – 2 – 3 – 5 – 4 ) رسالت : 34
2 – 3 ) عملکرد سازمانی : 34
2 – 3 – 1 ) اهداف اندازه گیری عملکرد 36
2 – 3 – 2 ) نظریه های مهم عملکرد 36

1 – 2 – 3 – 2 ) روش ارزیابی کیفیت سلامت کلیولند : 37
2 – 2 – 3 – 2

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید