پیشینه و مبانی نظری استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک

پیشینه و مبانی نظری استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک

پیشینه و مبانی نظری استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک بخش اول : مبانی نظری شهرداری الکترونیک
12

2 – 1 – مقدمه
12

2 – 2 – تبیین و بسط مفهوم شهرداری الکترونیک
13

2 – 3 – کارکردهای فناوری اطّلاعات در شهرداری الکترونیکی
15

2 – 4 – ویژگی های یک شهرداری الکترونیکی کارآمد
17

2 – 5 – زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه شهرداري الکترونيک
19

2 – 6 – مزاياي کلي شهرداري الکترونيکي
19

عنوان
صفحه

بخش دوم : طراحي ، ساخت و فرآیند استقرار شهرداری الکترونیک
21

2 – 7 – طراحي و ساخت شهرداری الكترونيكي
21

2 – 8 – متدلوژي پیاده سازی و تکامل شهرداري الکترونيکي
22

2 – 9 – فرآيند راهبردي در استقرار پروژه شهرداري الکترونيکي
23

2 – 10 – مقوله امنیت در شهرداری الکترونیک
24

بخش سوم : رویکرد الگوبرداری
25

2 – 11 – مقدمه
25

2 – 12 – معرفی چند شهر الکترونیکی نمونه در سطح دنیا
26

2 – 12 – 1 – شهر الکترونیکی بريزبان
27

2 – 12 – 2 – شهر الکترونیکی بوستون
28

2 – 12 – 3 – شهر الکترونیکی ایندیاناپلیس
30

2 – 12 – 4 – شهر الکترونیکی لندن
30

2 – 12 – 5 – شهر الکترونیکي تورنتو
33

2 – 13 – بحث و بررسي برنامه هاي راهبردي شهرهاي مختلف جهان براي تحقق شهرداري دیجیتالی
34

2 – 13 – 1 – شهرداري ديجيتالي شهر تورنتو
34

2 – 13 – 2 – شهرداري ديجيتالي شهر لندن
36

2 – 13 – 3 – شهرداري ديجيتالي شهر هنگ کنگ
38

2 – 13 – 4 – شهرداري ديجيتالي شهر سئول
39

2 – 13 – 5 – شهرداري ديجيتالي شهر کوالالامپور
40

2 – 13 – 6 – شهرداري ديجيتالي شهر سنگاپور
42

2 – 13 – 7 – شهرداري ديجيتالي شهر نيويورک
43

2 – 14 – مقايسه وتحليل شهرداري هاي ديجيتالي برتر
44

عنوان
صفحه

2 – 15 – نمونه هایی از شهرداری های ایران که در راه الکترونیکی شدن گام برداشته اند
48

2 – 15 – 1 – شهرداری‌ الکترونیکی اصفهان
48

2 – 15 – 2 – شهرداری ‌الکترونیکی مشهد
52

2 – 15 – 3 – شهرداری ‌الکترونیکی تبریز
53

2 – 15 – 4 – شهرداری ‌الکترونیکی کازرون
57

2 – 15

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید