پیشینه و مبانی نظری استرس، استرس شغلي واسترس زنان کارمند

پیشینه و مبانی نظری استرس، استرس شغلي واسترس زنان کارمند

پیشینه و مبانی نظری استرس، استرس شغلي واسترس زنان کارمند
مبانی نظری وپیشینه تحقیق استرس ، استرس شغلي واسترس زنان کارمند

فصل دوم : ادبيات تحقيق
مقدمه 10
مفهوم استرس 10
استرس بعنوان پاسخ دروني 15
مراحل استرس 17
مرحله واكنش اخطار 18
مرحله مقاومت 18
مرحله فرسودگي 18
علل فشار رواني 19
شرايط ايجاد كننده استرس 20
عوامل فردي 20
عوامل محيطي 22
عوامل سازماني 24
انواع استرس 26
پاسخ هاي فيزيولوژيك بدن انسان به استرس 27
عنوان صفحه
استرس مثبت و منفي 29
استرس طبيعي يا نرمال 30
استرس شغلي 31
نشانه هاي استرس شغلي 32
مطالعات مربوط به استرس شغلي 33
دلزدگي و استرس شغلي 34
ابعاد گوناگون نقشهاي شغلي 35
فشار ناشي از نقش 36
استرس از نظر جنسيتي 37
استرس زنان كارمند 38
ديدگاه هاي نظري درباره استرس 39
حمايت اجتماعي چه تأثيري ممكن است در استرس شغلي داشته باشد 44
آيا تنها افراد خاصي هستند كه نمي توانند با استرس مقابله كنند . 45
پيشينه تحقيق

فصل دوم
ادبيات تحقيق :
مقدمه
مفهوم استرس
استرس بعنوان پاسخ دروني
مراحل استرس
علل فشار رواني
شرايط ايجاد كننده استرس
پاسخ‌هاي فيزيولوژيك بدن انسان به استرس
استرس مثبت و منفي
استرس طبيعي يا نرمال
استرس شغلي
ابعاد گوناگون استرس شغلي
استرس از نظر جنسيتي
ديدگاه‌هاي نظري درباره استرس
پزشكي
روانشناسي
اجتماعي
پيشينه تحقيق
مقدمه :
از آنجايي كه عصر حاضر را دوران اضطراب و استرس ناميده ، پيچيدگيهاي جاري جامعه بشري ، سرعت تغييرات و بي‌توجهي نسبت به زمينه‌هاي مذهبي و ايدئولوژيك و نظام اجتماعي و عاطفي خانواده براي افراد و اجتماع بشري تضادها و تعارضهاي تمدن بشر و ارتباطات اجتماعي استرسهاي تازه‌اي نيز پديد آورده است كه مقابله با آنها براي هر فردي لازم و ضروري است . از طرفي نيز همه استعدادهاي عظيم و كشف نشده‌اي براي رشد و تكامل و دگرگوني ، توانايي يافتن معاني ژرفتر ، دست يافتن به توفيق يشتر در زندگي بهره‌منديم . بنابراين استفاده از توانائيهاي و استعدادها براي مقابله با انواع استرسهايي كه در زندگي روزمره برايمان پديد مي‌آيد ، امكان‌پذير مي‌باشد .
مفهوم استرس
در سال 1936 ، پروفسور هانس سليه اهل مونترال اولين رساله خود را در مورد واكنش‌دهنده منتشر ساخت ، نامبرده در آوريل و در 1948 در مجموعه‌اي از كنفرانسهايش در كالج فرانسه و سپس در ژوئن 1950 در بيمارستان لانيك سندرم عمومي سازگاري ( S . G . A ) را با جنبه‌هاي بيوشيميايي و مكانيسم‌هاي هورموني‌اش بيان كرد ( هيپوفيز غدد فوق كليوي سينه قند كرشه كه بسياري از پژوهشگران پيش از او ، اختلال ارگانيسم را به هنگام پاسخ به تهاجمات محيط خارج بيان كرده‌اند :

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید