پیشینه و مبانی نظری استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش

پیشینه و مبانی نظری استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش

پیشینه و مبانی نظری استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش 2 – 1 مقدمه 16
2 – 2 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش 17
2 – 3 اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش 19
2 – 4 مدیریت سرمایه در گردش 21
2 – 5 اهمیت مدیریت سرمایه درگردش 23
2 – 6 استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب 24
2 – 7 استراتژی چیست ؟ 25
2 – 7 – 1 ماهیت و اهداف استراتژی 26
2 – 7 – 2 سلسله مراتب و انواع استراتژی ها 27
2 – 7 – 3 عوامل اساسی در استراتژی مالی 28
2 – 8 روند سرمایه در گردش 30
2 – 9 تجزیه وتحلیل سرمایه در گردش 32
2 – 9 – 1 مراحل تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش 33
2 – 9 – 2 تغییرات سرمایه در گردش 34
2 – 9 – 2 – 1 تغییرات در ارزش ویژه 34
2 – 9 – 2 – 2 تغییرات در بدهی بلند مدت 35
2 – 9 – 2 – 3 تغییرات در دارایی های ثابت 36
2 – 10 سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش ( نقدینگی ) 37
2 – 10 – 1 شرایط درونی 37
2 – 10 – 2 الزامات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی 39
2 – 11 عوامل تعیین کننده میزان سرمایه در گردش 41
2 – 12 استراتژی های سرمایه در گردش 45
2 – 12 – 1 استراتژی های دارایی جاری 46
2 – 12 – 2 استراتژی های بدهی جاری 47
2 – 12 – 3 استراتژی مطلوب ( بهینه ) 48
2 – 13 تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل 49
2 – 14 راه حل های شرکت با این شرایط 50
2 – 14 – 1 مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی 51
2 – 14 – 2 مدیریت بدهی های جاری 53
2 – 15 نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی 54
2 – 16 معیارهای اندازه گیری نقدینگی 54
2 – 16 – 1 معیارهای سنتی نقدینگی 55
2 – 16 – 2 معیارهای نوین نقدینگی 60
2 – 17 تجزیه وتحلیل نسبت های سرمایه در گردش 70
2 – 17 – 1 نسبت های نقدینگی و نسبت آنی 72
2 – 17 – 2 نسبت های مالی و استراتژی سرمایه در گردش 73
2 – 18 تغییرات قیمت سهام 74
2 – 19 اهمیت تغییرات قیمت سهام 75
2 – 20 مکاتب قیمت گذاری سهام 77
2 – 21 عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام 78
2 – 21 – 1 عوامل کلان 78

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید