پیشینه و مبانی نظری استراتژی‌ های تقسیم سود

پیشینه و مبانی نظری استراتژی‌ های تقسیم سود

پیشینه و مبانی نظری استراتژی‌ های تقسیم سود 1 – 2 – مقدمه 17
2 – 2 – استراتژی‌های تقسیم سود 20
3 – 2 – جانمایی استراتژی تقسیم سود 21
4 – 2 – خط مشی تقسیم سود و چرخه عمر شرکت 22
5 – 2 – اهداف سیایت تقسیم سود 23
6 – 2 – عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود 24
1 – 6 – 2 – نقدینگی 24
2 – 6 – 2 – بازپرداخت بدهی ‌ها 24
3 – 6 – 2 – ثبات سودآوری 25
4 – 6 – 2 – سیاست تقسیم سود رقبا 25
5 – 6 – 2 – علایق سرمایه گذاران 25
6 – 6 – 2 – سود آوری فرصت‌های آتی 26
7 – 6 – 2 – الویت های مالیاتی 26
8 – 6 – 2 – الزامات قانونی 27
9 – 6 – 2 – تأثیرات هشدار دهنده 27
10 – 6 – 2 – ملاحظات هزینه‌ای 28
11 – 6 – 2 – تورم 28
12 – 6 – 2 – کنترل 28
13 – 6 – 2 – هزینه‌های نقل و انتقال و تقسیم پذیری سهام 29
14 – 6 – 2 – هزینه‌های مربوط به انتشار سهام جدید 29
15 – 6 – 2 – توانایی استقراض 30
16 – 6 – 2 – فرار از مالیات به سبب انباشت نامعقول سود 30
17 – 6 – 2 – نرخ رشد و توسعه شرکت 31
18 – 6 – 2 – تأثیر دوره تجاری 31
19 – 6 – 2 – نوع شرکت 31
20 – 6 – 2 – هزینه نمایندگی 32
21 – 6 – 2 – درجه اهرم مالی 32
7 – 2 – تعیین سیاست تقسیم سود 33
1 – 7 – 2 – سیاست تقسیم باقیمانده سود 33
2 – 7 – 2 – ثبات سود نقدی 34
3 – 7 – 2 – سیاست سود نقدی بینابین 34
8 – 2 – سود سهام در مقابل عایدات سرمایه‌ای 35
9 – 2 – تئوری‌های مطرح در حوزه سیاست تقسیم سود 36
1 – 9 – 2 – نظریه نامربوط بودن تقسیم سود 36
2 – 9 – 2 – نظریه پرنده در دست 38
3 – 9 – 2 – نظریه ترجیح مالیاتی 39
10 – 2 – عواملی که سود نقدی کم را توجیه می‌کنند 39
11 – 2 – عواملی که سود نقدی زیاد را توجیه می‌کنند 40
12 – 2 – نظریات توجیه کننده مقدار سود تقسیمی 40
13 – 2 – شیوه‌های پرداخت سود سهام 41
1 – 13 – 2 – پرداخت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید