پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی
2 – 1 مقدمه 14
2 – 2 بخش اول ) عملکرد 15
2 – 2 – 1 مفهوم و تعاريف عملكرد 15
2 – 2 – 2 تاريخچه ارزيابي عملكرد 16
2 – 2 – 3 فرايند ارزيابي عملكرد 17
2 – 2 – 4 ارزيابي و اندازه گيري عملكرد 18
2 – 2 – 5 اهداف ارزيابي عملكرد 20
2 – 2 – 6 عملكرد كاركنان 22
2 – 3 بخش دوم ) مدل هاي ارزيابي عملكرد 25
2 – 3 – 1 نرخ بازده سرمايه ، برگشت حقوق صاحبان سهام ، بازده اصل سرمايه و مشتقات آنها 26
2 – 3 – 2 رويکردهاي ارزيابي عملكرد 32
2 – 3 – 3 مدل‌هاي حسابداري ارزيابي عملکرد 33
2 – 4 بخش سوم ) کارایی 35
2 – 4 – 1 تعریف کارایی 35
2 – 4 – 2 عوامل مؤثر در کارایی 37
2 – 4 – 3 انواع کارایی 38
2 – 4 – 4 ناکارایی 40
2 – 4 – 5 اندازه‌گيري کارایی 40
2 – 4 – 6 رابطه بين صرفه ‌اقتصادي و کارایی 42
2 – 4 – 7 معيارهاي کارایی 43
2 – 4 – 8 تدوين معيارهاي کارایی 43
2 – 4 – 9 تعيين موانع ، مشكلات و مسائل موجود درارزيابي 45
2 – 4 – 10 انواع ارزيابي 45
2 – 4 – 11 روش‌هاي ارزيابي عملياتي شرکتها و موسسات 47
2 – 4 – 12 کارایی عملیاتی 52
2 – 5 بخش چهارم ) پيشينه تحقيق 55
2 – 5 – 1 تحقیقات داخلی 55
2 – 5 – 2 تحقیقات خارجی 60
2 – 6 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………… 65

مقدمه
واحدهاي صنعتی از اهميت و ارزش بالايي برخوردار هستند و مي توان گفت که يکي از مهمترين ارکان هر دولت و کشوري واحدها و بنگاه‌هاي اقتصادي آن کشور هستند . از طرفي ديگر يکي از مهمترين اين واحدها شرکت های صنعتی عضو بورس هستند . ضمنا در مهمترين ارگان اقتصادي يک کشور نمي‌توان بدون ارزيابي عملکرد ، انتظار موفقيت و پيشرفت در آن موسسه را داشت . در اين ميان يکي از مهمترين و کاراترين روش‌هاي ارزيابي کارایی واحدهاي اقتصادي تحليل پوششي داده‌ها مي‌باشد . مساله مهم در اين تحقيق يافتن راهي جديد براي بهبود عملکرد موسسات مالي و نیز شرکت های مهم مي‌باشد . بررسي روند عملکرد در ايران از اهميت ويژه اي برخوردار است و اين به دليل درآمد يا هزينه‌زايي براي دولت است . بنابراين در اين پژوهش هدف اصلي ما بررسي و ارزيابي شرکت های صنعتی مي‌باشد .
در اين فصل به بررسي مباني نظري و پيشينه تحقيق مرتبط با موضوع تحقيق پرداخته

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید