پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد, كارت امتيازي متوازن, نقشه استراتژي

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد, كارت امتيازي متوازن, نقشه استراتژي

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد, كارت امتيازي متوازن, نقشه استراتژي مبانی نظری ارزیابی عملکرد , كارت امتيازي متوازن , نقشه استراتژي

فصل دوم : ادبيات تحقيق
2 – 1 . ارزيابي عملكرد 11
2 – 1 – 1 . تعاريف 11
2 – 1 – 2 . ديدگاه هاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد 12
2 – 1 – 3 . تاريخچه ارزيابي عملكرد 12
2 – 1 – 3 – 1 . ارزيابي عملكرد در ايران 13
2 – 1 – 4 . ضرورت و اهميت ارزيابي عملكرد 13
2 – 1 – 5 . ويژگي هاي نظام ارزيابي عملكرد سازماني كار آمد 14
2 – 2 . مدل هاي ارزيابي عملكرد 14
2 – 2 – 1 . مدل هاي اندازه گيري عملكرد ………………………………………………………………………………………………………. 14
2 – 2 – 1 – 1 . مدل سينك و تاتل 15
2 – 2 – 1 – 2 . ماتريس عملكرد ( 1989 ) 16
2 – 2 – 1 – 3 . هرم عملكرد ( 1991 ) 16
2 – 2 – 1 – 4 . تحليل ذي نفعان ( 2001 )…………………………………………………………………………………………………………… 17
2 – 2 – 1 – 5 . چارچوب مدوري و استيپل ( 2000 )…………………………………………………………………………………………. 18
2 – 2 – 1 – 6 . الگوي فيشر براي ارزيابي عملكرد …………………………………………………………………………………………… 19
2 – 2 – 2 – 7 . كارت امتيازي متوازن ………………………………………………………………………………………………………………….. 19
2 – 2 – 1 – 8 . مدل تعالي سازماني اروپا ……………………………………………………………………………………………………….. …… 20
2 – 2 – 1 – 9 – مدل دمينگ ………………………………………………………………………………………………………………………… ….. 21
2 – 2 – 1 – 10 . مدل مالكولم بالدريج ………………………………………………………………………………………………………….. 21
2 – 2 – 1 – 11 . مدل تعالي در كسب وكار …………………………………………………………………………………………………… 21 2 – 3 . بررسي سيستم ارزيابي عملكرد وانتخاب مناسب ترين سيستم ………………………………………………………………. 22
2 – 3 – 1 . دلايل انتخاب كارت امتيازي متوازن …………………………………………………………………………………………. 23
2 – 4 . معرفي مدل كارت امتيازي متوازن ………………………………………………………………………………………….. 25
2 – 4 – 1 . روش امتيازي متوازن به عنوان يك سيستم ارزيابي عملكرد ………………………………………………………. 28
2 – 4 – 2 . منظرهاي روش امتيازي متوازن ………………………………………………………………………………………………. 28
2 – 4 – 2 – 1 . منظر مالي …………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2 – 4 – 2 – 2 . منظر مشتري ………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2 – 4 – 2 – 3 . منظر فرايندهاي داخلي كسب و كار ………………………………………………………………………………… 29
2 – 4 – 2 – 4 . منظر يادگيري و رشد ……………………………………………………………………………………………………… 30
2 – 4 – 3 . روش ارزيابي متوازن به عنوان يك سيستم ارزيابي عملكرد ……………………………………………………… 30
2 – 4 – 4 . چرا استراتژي ها در عمل پياده نمي شوند ؟………………………………………………………………………………. 31
2 – 4 – 4 – 1 . مانع مربوط به عدم انتقال استراتژي ………………………………………………………………………………….. 32
2

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید