پیشینه و مبانی نظری ارتباط ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی

پیشینه و مبانی نظری ارتباط ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی

پیشینه و مبانی نظری ارتباط ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی 2 – 1 ) پيشينه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
2 – 1 – 1 ) مطالعات انجام شده در كشور هاي مختلف …………………………………………………………………………………………………… 10
2 – 1 – 2 ) مطالعات در ايران ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
2 – 1 – 3 ) مطالعات در اصفهان …………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
2 – 2 ) مباني نظري تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
2 – 2 – 1 ) نظريات صاحبنظران جامعه شناسي ………………………………………………………………………………………………………………. 19
2 – 2 – 2 ) نظريه مدرنيزاسيون ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
2 – 2 – 3 ) نظريه ويليام گود ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
2 – 3 – 1 ) ازدواج فاميلي در تاريخ باستان و قبل از انبياي الهي ………………………………………………………………………………………. 23
2 – 3 – 2 ) ازدواج فاميلي در اديان مختلف …………………………………………………………………………………………………………………… 24
2 – 3 – 3 ) ازدواج فاميلي در دين مسيح ………………………………………………………………………………………………………………………. 24
2 – 3 – 4 ) ازدواج فاميلي در دين اسلام ……………………………………………………………………………………………………………………… 25
2 – 4 ) عوامل موثر بر افزايش يا كاهش ازدواج فاميلي در ايران ……………………………………………………………………………………. 26
2 – 5 ) بيماري ژنتيكي چيست ؟………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
2 – 6 ) انواع بيماري هاي ژنتيكي …………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
2 – 6 – 1 ) بيماري هاي ارثي چند ژني ………………………………………………………………………………………………………………………. 33
2 – 6 – 2 ) بيماري هاي ارثي اتوزومال غالب ……………………………………………………………………………………………………………… 34
2 – 6 – 3 ) بيماري هاي ارثي اتوزومال مغلوب ………………………………………………………………………………………………………….. 34
2 – 6 – 4 ) بيماري هاي ارثي وابسته به جنس ……………………………………………………………………………………………………………. 35
2 – 7 ) ازدواج خويشاوندي و بيماري هاي ژنتيكي …………………………………………………………………………………………………… 36
2 – 8 ) چارچوب نظري تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
2 – 9 ) فرضيات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

2 – 1 ) پيشينه تحقيق
مقدمه
اصولا علم در خلاء رشد نمي کند و تحقيقات علمي پيشين زمينه ساز وبستر توسعه تحقيقات بعدي مي باشند . در رابطه با موضوع اين تحقيق يعني ارتباط ازدواج خويشاوندي با بيماريهاي ژنتيکي قابل ذکر است تحقيقاتي که در زمينه ازدواج خويشاوندي صورت گرفته‌ ، بيشتربه سطح والگوي ازدواج خويشاوندي پرداخته است . از لحاظ پزشکي نيزدر زمينه بيماريهاي ژنتيکي تحقيقات مختلفي در سالهاي گذشته انجام شده است ولي به لحاظ جمعيت شناسي در تلفيق اين دو مورد به صورت جامع توجه نشده است وتحقيقات مختلف هر کدام يک ناهنجاري ژنتيکي را مورد توجه قرار داده اند . در اين بخش به بررسي مطالعات گذشته در سه قسمت مي پردازيم .
مطالعات در کشورهاي مختلف2 – مطالعات در ايران 3 – مطالعات در اصفهان
2 – 1 – 1 ) مطالعات انجام شده در کشورهاي مختلف
بررسيهاي نيل در سال1966 در جزايري که جمعيتهاي بسته و ايزوله داشته و با مردمان نقاط ديگر ارتباط ژنتيکي نداشته اند ، نشان مي دهد که کليه ازدواجها در اين جزاير فاميلي محسوب مي شود و حتي ازدواجهاي به ظاهر غير فاميلي هم اجداد مشترک دارند و فاميل دور هستند . بيماريهاي مادرزادي در ميان کودکان

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید