پیشینه و مبانی نظری ارتباطات و عملکرد سازمانی کارکنان

پیشینه و مبانی نظری ارتباطات و عملکرد سازمانی کارکنان

پیشینه و مبانی نظری ارتباطات و عملکرد سازمانی کارکنان مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارتباطات وعملکرد سازمانی کارکنان

– 2 – مباني نظري پژوهش

فراهم آوردن يك سيستم ارتباطي ‌ ، از جمله وظايف اساسي
مدير مي باشد .
« چستر آي . بارنارد »
ارتباط در تمام جنبه هاي زندگي دخالت دارد معلمان با استفاده از روش هاي شفاهي ، ‌ كتبي ، و رسانه هاي ديگر نظير نوارهاي ويدئو ‌ ، كامپيوتر و اشكال هنري تدريس مي كنند .
دانش آموزان نيز يادگيري خود را از طريق رسانه هاي مشابهي نشان مي دهند ‌ ، رؤساي نواحي و مديران مدارس ، ‌بيش از 70 درصد وقت خود را صرف ارتباط مي كنند . از يك جهت مي توان گفت كه دانش آموزان معلمان و مديران با برقراري ارتباط امرار معاش مي كنند .
همچنين مي توان گفت برقراري ارتباط صحيح ، بين اجزاي گوناگون يك سازمان از اركان وظايف مدير در فرايند مديريت است . در واقع ارتباط مؤثر با افراد و درك انگيزه هاي آنان باعث توفيق مديريت در انجام وظيفه رهبري مي شود . به تجربه ثابت شده است كه اگر ارتباطات صحيحي در سازمان برقرار نباشد گردش امور مختل شده و كارها آشفته مي شوند .
از اين گذشته ، « چستر بارنارد » مشاهده كرد كه وجود اهداف مشترك براي تلاش هاي گروهي ضروري است . اهداف نيز زماني شناخته شده ، مفيد و پويا هستند كه در مورد آنها بين افراد گروه ارتباط برقرار گردد . در سازمان ها بزرگ و پيچيده ‌ ، تبديل اهداف به اقدامات عملي و متعاقب آن كسب موفقيت به ارتباطات بستگي دارد . بنابراين ‌ ، برقراري يك شبكه ارتباطي فراگرد ارتباطي ، اولين وظيفه فرد سازمان دهنده و وظيفه مدير مي باشد . همچنانکه « هربرت سايمون » به طور خلاصه ‌ ، اظهار داشت :« سازمان نمي توان بدون ارتباطات وجود داشته باشد .» ( وين ك . هوي و سسيل ج . ميسكل . ترجمه عباس زاده 1382 ص 668 ).

1 – 1 – 2 – سابقه تاريخي و نقش ارتباطات
در نخستين مباحث مربوط به مديريت موضوع ارتباطات بسيار كم مورد توجه قرار مي گرفت . اگر چه در كنشهاي فرماندهي و اصل سلسله مراتب‌ ، مسأله ارتباطات به طور تلويحي گنجانده شده بود ، ‌اما نخستين نظريه پردازان هيچگاه به طور كامل به اين مقوله نپرداختند . و آن را در نظريه هاي مديريتي نگنجاندند . در همان حال ، ‌عموماً نقش ارتباطات غير رسمي را در ارتباط با مسأله تكميل مجاري ارتباطي رسمي و سلسله مراتبي اذعان داشتند .
ليكن نظريه پرداز پيشگام مديريت ، هانري فايول ، تقريباٌ نخستين کسي بود که مسأله ارتباطات را به تفضيل تجزيه و تحليل كرد و براي آن راه حل معني دار ارائه داد . شكل 2 – 1 حالت بسيار ساده سازمان رسمي را به تفسير فايول نشان مي دهد .
اگر مجاري رسمي اين سازمان دقيقاً تعقيب شود و شخص « و » بخواهد « ل »

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید