پیشینه و مبانی نظری ارتباطات، مدل ارتباطات، اثربخشی در ارتباطات،قدرت

پیشینه و مبانی نظری ارتباطات، مدل ارتباطات، اثربخشی در ارتباطات،قدرت

پیشینه و مبانی نظری ارتباطات، مدل ارتباطات، اثربخشی در ارتباطات،قدرت مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارتباطات ، مدل ارتباطات ، اثربخشی در ارتباطات ، قدرت

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
مقدمــه 16
الف – بررسی نظریه‌ها 19
2 – 1 – ارتباطات 19
2 – 1 – 1 – اهمیت ارتباطات 19
2 – 1 – 2 – تعاریف ارتباطات 22
2 – 1 – 3 – فرآیند ارتباط 26
2 – 1 – 3 – 1 – منبع 26
2 – 1 – 3 – 2 – رمزگذاری 27
2 – 1 – 3 – 3 – وسیله 27
2 – 1 – 3 – 4 – رمزگشایی 28
2 – 1 – 3 – 5 – دریافت کننده 28
2 – 1 – 3 – 6 – بازخورد 29
2 – 1 – 4 – مسیر ارتباطات 29
2 – 1 – 4 – 1 – ارتباطات عمودی 29
الف – مسیر رو به پایین 29
ب – ارتباطات رو به بالا 30
2 – 1 – 4 – 2 – ارتباطات در سطح افقی 31
2 – 1 – 5 – مدل ارتباطات 32
2 – 1 – 6 – اصول ارتباطات 35
2 – 1 – 7 – ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت 38
2 – 1 – 7 – 1 – دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات : 38
2 – 1 – 7 – 2 – نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات 40
2 – 1 – 7 – 3 – دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات 40
2 – 1 – 7 – 4 – دیدگاه اقتضایی و ارتباطات 41
2 – 1 – 7 – 5 – دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات 41
2 – 1 – 8 – اثربخشی در ارتباطات میان فردی 42
2 – 1 – 9 – ویژگی‌های اثربخشی 43
2 – 1 – 9 – 1 – گشودگی 43
2 – 1 – 9 – 2 – همدلی 45
2 – 1 – 9 – 3 – حمایتگری 46
2 – 1 – 9 – 4 – مثبت گرایی 46
2 – 1 – 9 – 5 – تساوی 47
2 – 1 – 9 – 6 – همانندی « تشابه با هم » و « تخالف با هم » 47
2 – 1 – 10 – موانع ارتباطی 48
2 – 2 – قدرت 61
2 – 2 – 1 – اهميت قدرت 61
2 – 2 – 2 – تعاريف قدرت 62
2 – 2 – 3 – قدرت در سطوح مختلف سازمان 65
2 – 2 – 3 – 1 – قدرت در سطح عمودي

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید