پیشینه و مبانی نظری اخلاق و وجدان کاری

پیشینه و مبانی نظری اخلاق و وجدان کاری

پیشینه و مبانی نظری اخلاق و وجدان کاری 2 – 1 مقدمه 21
2 – 2 مفهوم کار 21
2 – 2 – 1 – 1 مفهوم فلسفی کار 22
2 – 2 – 2 مفهوم اخلاقی کار 22
2 – 2 – 3 مفهوم اقتصادی کار 22
2 – 3 وجدان کاری 23
2 – 3 – 1 وجدان کاری در قرآن 24
2 – 3 – 2 وجدان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی 27
2 – 4 ضمانت اجرای احکام وجدانی 28
÷ 2 – 5 عدم بروز وجدان کاری به صورت یک مسأله و مشکل فراگیر سازمانی 30
2 – 5 – 1 عوامل تئوریک و روانی عدم وجدان کار در میان مسلمین 31
2 – 6 مفاهیم مشابه یا مرتبط با وجدان کاری 32
2 – 6 – 1 وجدان کاری و انضباط 32
2 – 6 – 2 وجدان کاری و روحیه 33
2 – 6 – 3 وجدان کاری و کارایی 33
2 – 6 – 4 وجدان کاری و انگیزش 33
2 – 6 – 5 وجدان کاری و تعهد 33
2 – 6 – 6 عوامل مؤثر بر وجدان کاری 34
2 – 7 عوامل روانی در وجدان کاری 34
2 – 8 وجدان کار و بهره وری 36
2 – 9 تعهد و وجدان کاری 39
2 – 10 اخلاقیات 41
2 – 10 – 1 اخلاق کار ( رفتار اخلاقی در سازمان ) 42
2 – 10 – 2 اخلاق در غرب 44
2 – 11 پیشینه موضوع 45
2 – 11 – 1 پیشینه مطالعات خارجی 45
2 – 11 – 2 پیشینه مطالعات داخلی 45
2 – 12 نتیجه گیری 49

مقدمه
منابع انسانی با ارزش‌ترین و مهم‌ترین عامل توسعه در هر کشوری است . عرضه نیروی کار با توجه به ساختارها و نهادهای هر کشوری تحت تاثیر قرار گرفته و عوامل زیادی می‌تواند بر آن موثر واقع شود . بر اساس شریعت اقتصاد اسلامی و احکام اسلامی ، اخلاق کار و وجدان کاری از عوامل مهم می‌باشند که بر نوع عملکرد نیروی انسانی در جامعه نقش داشته و می‌تواند منحنی عرضه افراد را تحت تاثیر قرار دهد . به طور کلی اخلاق کار به عنوان یکی از شاخص‌های فرد مسلمان بر تابع عرضه نیروی کار به گونه‌ای اثر گذار است که بهره وری نیروی کار را افزایش می‌دهد . در این فصل ضمن اشاره به مبانی نظری اخلاق و وجدان کاری به بیان عرضه نیروی کار متعارف و ادبیات و پیشینه موضوع در رابطه با تابع عرضه نیروی کار و بهره وری نیروی انسانی اشاره شده است .

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید