پیشینه و مبانی نظری اختلالهای یادگیری وخواندن

پیشینه و مبانی نظری اختلالهای یادگیری وخواندن

پیشینه و مبانی نظری اختلالهای یادگیری وخواندن مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلالهای یادگیری وخواندن

فصل دوم : مروری بر پیشینه تحقیقات
بخش اول : مبانی نظری 22
1ـ تعریف اختلالهای یادگیری 22
2ـ سیر تحول تاریخی اختلالهای یادگیری 30
1 ) دوره بنیانگذاری : تحقیقات نخستین درباره مغز 30
2 ) دوره انتقالی : مطالعه بالینی کودکان 33
3 ) دوره یکپارچگی : رشد سریع برنامه های مدارس 43
4 ) دوره معاصر ( از سال 1980 تا کنون ) 44
3ـ طبقه بندی اختلالهای ویژه یادگیری بر مبنای DSM – IV – IR 44
1 ) اختلال خواندن 45
2 ) اختلال در ریاضیات 46
3 ) اختلال بیان نوشتاری 48
4 ) اختلال یادگیری که به گونه دیگر مشخص نشده است ( NOS ) 49
4ـ تعریف خواندن 50
5ـ تحول خواندن 55
6ـ مدل های خواندن 56
1 ) مدل پایین ـ بالا و مدل بالا ـ پایین 56
2 ) مدل تعاملی جبرانی 57
3 ) مدل پیوندگرایی 59
4 ) مدل آوایی 61
5 ) مدل ببین و بگو 63
6 ) مدل تعادل خواندن بیکر 63
7ـ نارساخوانی 70
1 ) تعریف نارساخوانی 70
2 ) نشانه های بالینی نارساخوانی 75
3 ) اختلالهای همراه با نارساخوانی 81
الف ـ اختلالهای جانبی شدن 81
ب ـ اختلالهای سازمان یافتگی فضایی ـ زمانی 82
ج ـ نابهنجاری حرکات چشم ها 83
د ـ تأخیر زبان گفتاری 85
هـ ـ اختلالهای ادراکی 86
و ـ اختلال حافظه کوتاه مدت 87
ز ـ اختلال نارسایی توجه ( ADD ) و ADHD 88
ح ـ اختلالهای رفتاری 91
4 ) شیوع نارساخوانی 94
5 ) تاریخچه نارساخوانی 95
6 ) سبب شناسی نارساخوانی 99
الف ـ عوامل ژنتیکی 100
ب ـ عوامل عصب شناختی 103
ج ـ تقارن نیمکره های مغزی 107
د ـ غلبه طرفی مغز 111
هـ ـ عوامل حرکتی 114
و ـ عوامل شناختی 115
ز ـ عوامل رفتاری 118
ح ـ عوامل محیطی 121
ط ـ عوامل عاطفی 122
8ـ دیدگاه های مختلف در مورد نارساخوانی 124
9ـ نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی 124
10ـ طبقه بندی نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی 131
الف ـ نارساخوانی اکتسابی 131
ب ـ نارساخوانی تحولی 140
11ـ فرآیند شکل گیری مدل تعادل خواندن از دیدگاه بیکر 148
12ـ عملکرد نیمکره های مغزی از دیدگاه بیکر 154
13ـ طبقه بندی نارساخوانی تحولی از دیدگاه بیکر 156
1 ) نارساخوانی نوع L ( زبان شناختی ) 156

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید