پیشینه و مبانی نظری آسیب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله

پیشینه و مبانی نظری آسیب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله

پیشینه و مبانی نظری آسیب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله 2 – 1 . شهرها و مخاطرات طبیعی 13
2 – 2 . خطر زلزله در شهرها 13
2 – 2 – 1 . خطر زلزله 13
2 – 2 – 2 . آسیب‌پذیری در زلزله 14
2 – 2 – 3 . بحران زلزله : 14
2 – 3 . انواع بحران 15
2 – 4 . زلزله و بحران ناشی از آن 15
2 – 5 . منابع لرزه‌ای 16
2 – 6 . شدت و بزرگی زلزله 16
2 – 7 . آسیب‌ها و خسارات ناشی از زلزله 16
2 – 7 – 1 . خسارات وارد بر زمین : 17
2 – 7 – 2 . خسارت وارد بر سازه‌ها 17
2 – 7 – 2 – 1 . خسارت وارد بر ساختمان‌ها 18
2 – 7 – 2 – 2 . خسارت وارد بر سازه‌های غیر ساختمانی 18
2 – 7 – 2 – 3 . خسارت وارد بر شریان‌های حیاتی 18
2 – 7 – 2 – 4 . خسارات ناشی از حوادث ثانویه 18
2 – 8 . گسترش فیزیکی شهرها و افزایش آسیب‌پذیری 18
2 – 8 – 1 . ایمنی شهری 19
2 – 8 – 2 . آسیب‌پذیری شهری 20
2 – 8 – 3 . ساختار شهر 20
2 – 8 – 4 . بافت شهر 21
2 – 9 . فرسايش و فرسودگي 23
2 – 10 . عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهرها 23
2 – 10 – 1 . تحلیل آسیب‌پذیری کالبدی 25
2 – 11 . برنامه‌ریزی شهری و آسیب‌پذیری شهرها 25
2 – 12 . ارتباط بین کاربری زمین و آسیب‌پذیری در برابر زلزله 26
2 – 13 . مدیریت بحران 27
2 – 14 . نقش GIS در مدیریت بحران 28
2 – 14 – 1 . GIS و فاز کاهش اثرات 29
2 – 14 – 2 . GIS و فاز آمادگی 29
2 – 14 – 3 . GIS و فاز پاسخگویی 29
2 – 14 – 4 . GIS و فاز بازسازی 30
2 – 15 . نقش برنامه‌ریزی شهری در مدیریت بحران ( زلزله ) 30
2 – 16 . تصمیم‌گیری 30
2 – 16 – 1 . تصمیم‌گیری مکانی 31
2 – 16 – 1 – 1 . تصمیم‌گیری چند معیاره ( MCDM ) 31
2 – 16 – 1 – 1 – 1 . مدل‌های گسسته و پیوسته 33
2 – 16 – 1 – 1 – 2 . مدل های جبرانی و غیر جبرانی 33
2 – 16 – 1 – 1 – 3 . نمونه‌های فردی و گروهی 33

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید