پیشینه و مبانی نظری آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر

پیشینه و مبانی نظری آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر

پیشینه و مبانی نظری آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر 2 – 1 ادبیات موضوع 8
2 – 2 تاریخچه یارانه در ایران 9
2 – 3 آثار اقتصادی یارانه 9
2 – 4 اثر فقرزدایی یارانه ها 10
2 – 5 طبقه بندی یارانه 10
2 – 6 هدفمندی یارانه ها 11
2 – 7 روشهای هدفمندی و جایگاه شناسایی در هریک از آنها 13
2 – 7 – 1 هدفمندی انفرادی یا خانواری 13
2 – 7 – 2 هدفمندی اجتماعی 13
2 – 7 – 3 هدفمندی بازاری 14
2 – 7 – 4 هدفمندی جغرافیایی 15
2 – 7 – 5 هدفمندی جمعیتی 15
2 – 7 – 6 هدفمندی خوداظهاری 16
2 – 8 تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی 18
2 – 8 – 1 لهستان 18
2 – 8 – 2 بلغارستان 18
2 – 8 – 3 اندونزی 19
2 – 9تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی 20
2 – 9 – 1 مصر 20
2 – 9 – 2 تونس 21
2 – 10 آثار حذف یارانه 23
2 – 10 – 1اثر تورم 23
2 – 10 – 2اثر تورم بر تخصیص منابع ، کارایی و انحراف امکانات تولید 24
2 – 10 – 3 تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها 24
2 – 11سیاست های کاهش اثرات حذف یارانهها 24
2 – 12 شاخص های سنجش فقر 25
2 – 12 – 1شاخص نسبت افراد فقیر 25
2 – 12 – 2شاخص نسبت شکاف درآمدی 26
2 – 12 – 3شاخص فقر سن 26
2 – 12 – 4شاخص فقر فاستر ، گریر و توربک 27
2 – 13 مطالعات تجربی در زمینه سیاستهای حمایتی 28
2 – 13 – 1مطالعات داخلی 28
2 – 13 – 2مطالعات خارجی 35
2 – 14 نتیجه گیری 40

2 – 1 ادبیات تحقیق
مقدمه
یارانه ها برای ایجاد درآمد و تعدیل در توزیع آن کاهش آثار ناشی از فشار بازار بر مصرف کنندگان و همچنین کاهش هزینه های تولید وحمایت از تولیدکننده ارائه می شوند . هدف از پرداخت یارانه ها تخصیص بهینه منابع ، ثبات قیمت ها ، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و توزیع مجدد درآمدها می تواند باشد . بنابراین یارانه جزء سیاست های حمایتی دولت در راستای تصحیح و هدایت امور اقتصادی می باشد . زیرا عوامل متعددی سبب ایجاد عدم تعادل میان بخش های مختلف تولید ، توزیع ، مصرف و تجارت می گردند .
در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر دولت رفاه توجه به شاخص‌های رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در این زمینه ها گسترش یافت . این نقش را اقتصاددانان قبول نداشتند ، چرا که هرگونه دخالت دولت در اقتصاد انحراف از

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید