پیشینه تحقیق پيش بيني و مدل هاي پيش بيني

پیشینه تحقیق پيش بيني و مدل هاي پيش بيني

پیشینه تحقیق پيش بيني و مدل هاي پيش بيني پيش ¬ بيني و مدل ¬ هاي پيش ¬ بيني
تعريف پيش ¬ بيني
مدل ¬ هاي پيش ¬ بيني
سري ¬ هاي زماني
مدل باکس ـ جنکينز
بحث ¬¬ هاي کلي مدل
الف – مدل اتورگرسيوAR ( p )
ب ) مدل ميانگين متحرکMA ( Q )
ج ) مدل ARMA ( p , q )
د ) مدل آريما ( p , d , q )
ه ) شرايط پاياپذيري سري ¬ هاي زماني پيش ¬ بيني از طريق مدل باکس ـ جنکينز
شبکه ¬ هاي عصبي مصنوعي
ساختار کلي شبکه ¬ هاي عصبي
عملکرد شبکه ¬ هاي عصبي
مزاياي استفاده از شبکه عصبي مصنوعي
قابليت يادگيري
قابليت تعميم
پردازش موازي ( قابليت بالا بودن سرعت )
مقاوم بودن ( قابليت تحمل آسيب ، تحمل ¬ پذيري خطا ¬ ها ، قابليت ترميم )
انواع توابع تبديل
انواع شبکه ¬ هاي عصبي
الف ) شبکه ¬ هاي عصبي پيش خور
ب ) شبکه ¬ هاي عصبي پس خور
شبکه عصبي پروسپترون چند لايه
معيارهاي ارزيابي خطا
پيشينه پژوهش
1 . 1 . 1 مطالعات داخلي
1 . 1 . 2 مطالعات خارجي
2 منابع و ماخذ

پيش بيني و مدل هاي پيش بيني
تعريف پيش بيني
در يک تعريف کلي ، فرايند پيشگويي شرايط و حوادث آينده را پيش بيني ناميده و چکونگي انجام اين عمل را پيش بيني کردن ناميده مي شود ( بوکوتا ، 2002 ).
هر سازماني جهت تصميم گيري آگاهانه بايد قادر به پيش بيني کردن باشد . از آنجايي که پيش بيني وقايع آينده در فرآيند تصميم گيري در سازمان نقش عمده اي را ايفا مي کند ، پيش بيني کردن براي بسياري از سازمانها و نهادها حائز اهميت بالقوه اي است . بنابراين بيشتر تصميمات مديريت در تمام سطوح سازمان به طور مستقيم و يا غير مستقيم به حالتي از پيش بيني آينده بستگي دارد .
در مديريت استراتژيک ، پيش بيني شرايط عمومي اقتصاد ، نوسانات قيمت و هزينه ي تغييرات تکنولوژي ، رشد بازار و امثال آن در ترسيم آينده بلند مدت شرکت موثر است . به همين دليل است که کنترل هر فرايند ، منوط به پيش بيني رفتار دوره فرآيند در آينده است . براي مثال ممکن است که در يک دوره فرآيند دستگاهي بيش از حد معين کار کند و تعداد اقلام معيوب توليد شده افزايش يابد . بنابراين براي شناسايي به موقع اين نقص بايد از روش هاي مناسب پيش بيني استفاده نموده و نسبت به تصحيح و يا حذف آن با توجه به شرايط موجود اقدام نمود ( ريفنس ، 1997 ).
مدل هاي پيش بيني
ابزارهاي عيني و رياضي که براي پردازش و تجزيه و تحليل داده ها مورد استفاده قرار مي گيرند مدل هاي پيش بيني ناميده مي شوند . به عبارت ديگر ، الگويي از يک واقعيت که ساده و کوچک شده و روابط بين متغيرهاي آن واقعيت يا سيستم را نشان مي د هد ، مدل خوانده مي شود . بنابراين ، هنگامي که

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید